miercuri, 29 septembrie 2010


PREDICĂ LA DUMINICA A XIX-A DUPĂ RUSALII

Iubirea vrăjmaşilor

şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt (Luca VI, 35)

Fraţi creştini,


Felul de judecată a lui Dumnezeu se deosebeşte radical de felul de judecată al nostru al oamenilor.Morala şi desăvârşirea creştină sunt cu totul altceva decât morala şi desăvârşirea făurite de mintea omului.Legile Împărăţiei lui Dumnezeu au cu totul alte temelii, decât legile noastre lumeşti.
Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată felul de judecată a lui Dumnezeu şi morala creştină cu legile Împărăţiei cereşti, pe care Domnul Hristos ne învaţă să le punem în practică întocmai.De aceea zice: "Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor asemenea!
Această nouă poruncă a lui Dumnezeu este cu totul deosebită de poruncile Vechiului Testament, fiindcă nu numai că ne opreşte să săvârşim răul,dar ne porunceşte şi ne obligă să facem tot binele care ne stă în putere pentru aproapele nostru. Ca să ajungem creştini desăvârşiţi nu este suficient numai respectarea legii care te opreşte să faci răul,sau numai respectarea învăţăturilor omeneşti care spun: "Ceea ce ţie nu-ţi place altuia nu face!Ci se ajunge prin îndeplinirea acestei porunci,de a face în întreaga noastră viaţă,tot binele pentru semenii noştri.
Fapta aceasta bună trebuie făcută întocmai cum ne-ar place să ni se facă şi nouă.Dacă noi vrem ca viaţa noastră să nu fie primejduită,trebuie mai întâi ca noi să trăim şi să ne purtăm astfel, încât să nu periclităm cu nici un chip viaţa aproapelui nostru.Dacă tu creştine ţii la cinstea şi onoarea casei tale şi nu doreşti câtuşi de puţin ca cineva să ţi le vatăme,atunci trebuie să respecţi tu mai întâi cinstea şi onoarea altora.
Dacă tu creştine vrei să nu fii de nimeni nedreptăţit,trebuie ca mai întâi de toate tu să nu faci nici un fel de nedreptate nimănui.Dacă tu creştine iubeşti bunurile ostenelilor tale şi ţii la casele,grădinile,vitele,hainele şi podoabele tale şi nu voieşti ca cineva să ţi le distrugă sau să ţi le răpească, atunci şi tu trebuie să respecţi avutul altuia şi să nu pofteşti niciodată nimic din ceea ce nu este al tău.
Această dreptate creştină este temelia şi cea dintâi treaptă de urcare a omului spre desăvârşire şi fără de ea nu se poate face nici un pas înainte spre Dumnezeu.Fără această sfântă dreptate nu putem păşi pe treapta a doua care duce la desăvârşirea creştină.Morala religiei creştine nu este o listă de oprelişti,ci este o seamă de legi şi virtuţi,de datorii şi pilde care trebuie trăite şi urmate, nu doar discutate.Morala creştină izvorăşte din învăţăturile de credinţă ale Bisericii Ortodoxe.Ea e morala credinţei în Dumnezeu,morala legilor Dumnezeieşti,a sfinţeniei,a conştiinţei şi a fericirilor de pe munte.
Morala creştină este morala raporturilor evanghelice dintre Dumnezeu şi oameni,dintre părinţi şi copii.Este morala frăţiei şi a iubirii,a desăvârşirii,a mântuirii şi a nemuririi.Morala creştină e morala vieţii lui Iisus Hristos în trupul nostru muritor.Prin viaţa şi Evanghelia Sa,Mântuitorul ne învaţă iubirea,iertarea, simplitatea,milostenia,blândeţea,pacea sfinţenia şi desăvârşirea.De aceea Domnul Hristos ne învaţă cum să ajungem la desăvârşire şi ne spune: "Iubiţi pe vrăjmaşii voştri,binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă,faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi şi vă rugaţi pentru cei ce vă supără şi vă prigonesc.Iertaţi şi vi se va ierta,faceţi bine şi daţi împrumut,nimic nădăjduind şi plata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt;căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.
Iată pe cine fericeşte Domnul Hristos:"Fericiţi cei blânzi,că aceia vor moşteni pământul! Fericiţi cei cu inima curată,că aceia vor vedea pe Dumnezeu! Fericiţi făcătorii de pace,că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!Şi aşa toate fericirile pe care le-a rostit în predica de pe munte.
Morala creştină trăieşte mai mult din fapte decât din vorbe.Ea garantează cele mai bune raporturi dintre oameni şi neamuri şi numai prin morala creştină se poate face viaţa fericită în cer şi pe pământ.Ea ne arată că virtuţile care ne asigură fericirea în cer, o garantează şi pe pământ.În schimb,imoralitatea sub orice formă este cea mai urâtă pată,cea mai mare ruşine pe obrazul şi sufletul unui om. Fără respectul moralei creştine legăturile dintre oameni sunt false,mincinoase şi aducătoare de mari dezastre sufleteşti şi trupeşti.
Oamenii imorali îşi îmbolnăvesc mintea şi ajung în spitalele de nebuni,în temniţe şi în morminte.Tot ce urmăreşte morala creştină este în interesul sănătăţii şi fericirii omului,a familiei şi a societăţii chiar aici pe pământ.
Oamenii imorali nu pot suferi adevărurile sfintei învăţături.Vai de familia unde unul din soţi duce o viaţă imorală.Copiii lor sunt în pericol sufletesc şi trupesc şi când ajung mari imită imoralitatea părinţilor,ba fac şi mai rău ca ei.
Să ne privim şi noi viaţa în oglinda moralei creştine şi să ne dă seama cât suntem de departe de virtuţile ei. Să ne întoarcem la Tatăl cu sinceritate,ca fiul cel vinovat,şi să iubim bunătatea,mila,dragostea,sfinţenia şi toate virtuţile, ca să fim şi noi fii buni ai Săi,căci astfel nu vom regreta niciodată,nici chiar în viaţa aceasta.
Fericirea cea adevărată este cea sufletească,lăuntrică.Oamenii caută o fericire pământească,ce pleacă din afară.Se trudesc oamenii să facă mai întâi bogăţii,să se umple de bani,de plăceri şi de mărire lumească.Fericirea după care umblă cei mai mulţi constă în dorinţa de a avea spor la averi,belşug şi sănătate. Sunt bune şi acestea şi au şi ele rostul lor,dar nu valorează nimic,n-au nici un preţ,dacă nu sunt puse toate în slujba mântuirii sufleteşti.
Lumea doreşte o fericire pământească,care n-are nimic cu mântuirea sufletului,ci dimpotrivă,e foarte primejdioasă.Câţi săraci nu s-au îmbogăţit şi au uitat cu totul de suflet!Când umblau cu pantalonii cârpiţi,cu opinci în picioare şi trăiau în modestie şi sărăcie,mergeau la biserică şi se rugau;erau blânzi, liniştiţi, ruşinoşi şi temători de Dumnezeu.Aşa îşi creşteau şi copiii,dar de îndată ce au dat de bani s-au pus pe chefuri şi petreceri,împodobindu-şi casele cu fel de fel de lucruri şi mobile costisitoare.Toate acestea i-au făcut să uite pe Bunul Dumnezeu şi s-au îndepărtat astfel de Biserică uitând că mai sunt creştini.
Câte femei tinere şi sărace nu au rămas văduve, iar necazul acesta le-au adus la Dumnezeu şi Biserică.Îmi aduc aminte de una,care după ce a îngrijit o doamnă bătrână i-a rămas o moştenire bogată şi casă mare,după ce bătrâna a murit.Femeia noastră în loc să-i mulţumească lui Dumnezeu,a aruncat cărţile de rugăciune,a părăsit Biserica şi s-a pus pe păcate,făcând din casa aceea o peşteră de tâlhari, unde se adunau toţi desfrânaţii,beţivii şi tutunarii.
Aşa şi-a petrecut câţiva ani înşelând şi alte suflete cu păcatele ei.Dar într-o zi se pomeneşte cu nişte junghiuri în piept,ajunge la spital şi acolo îi găsesc o boală canceroasă şi nu după multă vreme de chinuri îngrozitoare,se sfârşeşte chemând în ajutor mila lui Dumnezeu.Iată ce ticălos este omul;atunci când are de toate se depărtează de Dumnezeu şi se apucă de păcate,în loc să fie recunoscător şi să facă bine celor din jurul său.
Vedeţi ce bună este suferinţa.De aceea creştinii primari,când vedeau că trupul,lumea şi diavolul îi duc la păcate,cereau de la Dumnezeu boală şi suferinţă ca să se poată mântui.Femeia aceasta n-ar fi murit în aceste chinuri grozave,dacă şi-ar fi trăit viaţa ca la început,cu rugăciuni,în simplitate,curăţenie,credinţă şi sfinţenie. Poftele păcătoase, desfrânările, fumul de tutun şi băuturile i-au scurtat viaţa.Iată că lumea nu ne poate face fericiţi.Averile,banii,chefurile şi distracţiile nu pot mulţumi sufletul omului.
Sufletul îşi are nevoile sale;el doreşte şi însetează de Dumnezeu.El nu se satură cu lucruri pământeşti,căci nu este pământesc.El este veşnic,nemuritor şi dacă nu este ascultat se mâhneşte şi se tulbură şi de aceea omul devine nemulţumit. Fericirea adevărată o poate da numai Domnul Dumnezeu.Fericirea adevărată o vor avea numai oamenii care vor căuta să pună în practică cuvintele Mântuitorului din predica de pe munte: "Fericiţi, făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!
Adevărata fericire o pot avea numai copiii lui Dumnezeu.Iisus Mântuitorul care ridică sarcina păcatelor de pe sufletele noastre,a adus în lume fericirea cea adevărată.Psalmistul David zicea: "Fericiţi sunt cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele! (Psalmul 31).De aceea Domnul Hristos spunea ucenicilor Săi: "Fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud! Fericiţi cei ce au ochi şi urechi sufleteşti care aud tainele mântuirii sufletelor.
Nu cei săraci sunt nefericiţi,nici cei bolnavi,batjocoriţi şi chinuiţi, nici cei neînvăţaţi,ci adevăraţii nefericiţi sunt cei ce au ochi şi nu văd,au urechi şi nu aud,căci nu văd starea grozavă şi nenorocită în care trăiesc.Fericirea pe care o dă lumea este nestatornică şi se poate schimba de seara până dimineaţa.În câte case nu este astăzi fericire, iar mâine plângere mare?!
Aşa era o profesoară tânără,renumită,care a trebuit să ţină o conferinţă împotriva misticismului,a credinţei în Dumnezeu,şi prin cuvinte a negat existenţa lui Dumnezeu,insultând maiestatea dumnezeiască.După terminarea conferinţei s-a dus acasă liniştită,s-a culcat fără nici o grijă,iar dimineaţa nu s-a mai sculat din pat căci i-a paralizat o parte a corpului,iar gura a rămas mută pentru totdeauna.
În scurt timp a murit chinuită de remuşcările conştiinţei şi de vedeniile înfiorătoare pe care le-a văzut înaintea sfârşitului ei.
Iată omul în goana de a-şi face fericită viaţa pe pământ,se ia la luptă cu Dumnezeu şi astfel ajunge într-o stare de plâns,în ghearele necuratului şi se pierde pe veci.Prin urmare fericirea pe care o dă lumea nu se potriveşte cu fericirea dumnezeiască.O,ce fericire dulce şi scumpă dă Mântuitorul,celor ce trăiesc viaţa după poruncile Evangheliei Lui!Lumea însă caută fericirea în afară de Mântuitorul, de aceea zicea Domnul: "Vai de voi,farisei şi cărturari făţarnici,vai de voi bogaţilor,pentru că v-aţi primit aici mângâierea!
Ală treaptă spre desăvârşire de care ne vorbeşte Domnul în Evanghelia de astăzi,este iubirea vrăjmaşilor."Iubiţi pe vrăjmaşii voştri zice El binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă,faceţi bine celor ce vă urăsc,rugaţi-vă pentru cei ce vă fac strâmbătate,pentru cei ce vă ocărăsc şi vă năpăstuiesc.Că de iubiţi pe cei ce vă iubesc pe voi,ce dar este vouă, că şi păcătoşii iubesc pe cei ce iubesc pe dânşii! Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine,ce dar este vouă,căci şi păgânii tot astfel fac!Şi de daţi împrumut la cei de la care nădăjduiţi a lua,ce dar este vouă, căci şi vameşii şi păcătoşii împrumută la fel!Fiţi milostivi,fiţi buni,fiţi desăvârşiţi precum desăvârşit este şi Tatăl vostru cel ceresc care face să răsară soarele peste cei buni şi peste cei răi;şi varsă ploaia Sa binecuvântată şi peste cei drepţi şi peste cei păcătoşi!
Iată ce minunate cuvinte, iată ce frumoase porunci şi concepţii nemaiauzite de nici o minte omenească până la Domnul Hristos. Aceste cuvinte cuprind în ele taina imitării lui Dumnezeu Tatăl,iar această taină este calea spre desăvârşire, este iubirea omului de către om, iubirea prietenului şi duşmanului,iubirea celui necunoscut,a celui bun şi a celui rău,a celui drept şi a celui greşit.
Iată judecata lui Dumnezeu cea dreaptă şi morala creştină.Tocmai aceste porunci dumnezeieşti se pare a fi cel mai greu de realizat şi chiar imposibil de îndeplinit.Oamenii au mers înainte şi au avansat în multe treburi pământeşti,dar partea aceasta importantă a fost lăsată uitării. Am trecut şi trecem peste aceste învăţături care ne duc la desăvârşire şi care sunt cele mai importante pentru mântuirea noastră.Este adevărat că nu au ajuns pe culmea aceasta înaltă nici cei care frecventează mai des locaşul Domnului,care sunt înaintaţi în cunoştinţa de Dumnezeu şi care trebuie să fie pilde vii de imitat.Ce să mai vorbim despre ceilalţi care nu cunosc mai nimic despre mântuirea sufletului!
E greu de aceea să poată înţelege cineva,să iubească pe acela care-i face rău,pe cel ce te duşmăneşte,te pârăşte,te insultă,te fură,te minte şi caută în tot momentul chiar să-ţi ia viaţa.Greu lucru să-l iubeşti!Dar tocmai în aceasta constă fapta noastră,ca să avem ce ierta.Dacă nu ni s-a făcut rău,nu avem ce ierta. Mântuitorul ne spune chiar mai mult;nu numai să-i iertăm,ci chiar să-i iubim.Pentru că aceştia ne fac bine sufletesc,căci datorită necazurilor şi supărărilor pe care ni le pricinuiesc,primim noi răsplată de la Dumnezeu.Astfel,pentru ce să ne plătească Dumnezeu?!
De aceea ne zice Mântuitorul când vrăjmaşii noştri ne fac rău,noi să le răsplătim cu bine şi să-i iubim din toată inima,căci numai aşa vom dovedi că suntem fii ai Tatălui ceresc.Avem pildă pe Mântuitorul care a fost prigonit,ocărât şi batjocorit,dar El s-a rugat zicând:"Tată, iartă-i că nu ştiu ce fac!Aici este adâncul înţelepciunii lui Dumnezeu şi taina mântuirii.Cei ce vor să ajungă la desăvârşire să caute împlinirea acestor porunci,prin dragoste şi sfinţenie. Dar de fapt omul nu se gândeşte decât la el,nu se iubeşte decât pe sine.
Încet,încet,abia izbutesc unii să-şi iubească pentru un timp nevasta,copiii şi prietenii de plăceri lumeşti.Dar mulţi nu-şi mai iubesc nici părinţii,nici chiar fraţii între ei nu se mai iubesc,nu mai vorbim de rudeniile mai îndepărtate.De aceea Mântuitorul ne porunceşte să iubim pe vrăjmaşii noştri pentru a ne schimba din temelie,pentru a smulge din sufletul nostru buruiana iubirii de sine,pentru că din iubirea de sine pleacă toate nenorocirile şi relele.Iată de ce a pus Domnul Iisus Hristos în locul iubirii de sine,iubirea vrăjmaşilor,porunca cea potrivnică a firii. Grea treaptă de urcat este iubirea aceasta,dar numai prin ea se poate ajunge la desăvârşirea creştină.
Mai departe ne spune Evanghelia de astăzi să fim milostivi,precum şi Tatăl nostru este milostiv.În cultul divin, noi creştinii avem o mulţime de rugăciuni,mai lungi sau mai scurte prin care cerşim mila şi ajutorul lui Dumnezeu:Doamne miluieşte-ne! Doamne ai milă de noi! Dumnezeule milostiveşte-Te spre noi!Uşa milostivirii deschide-o nouă! Toate aceste rugăciuni sunt strigăte din inimă îndurerată.Este chemat în ajutor Dumnezeu pentru că El e Dumnezeul îndurării,îndelung răbdător, bun şi adevărat,Dumnezeu a toată mângâierea,care miluieşte pe toţi.
În marea Sa milostivire,Dumnezeu are milă de făpturile care suferă şi le miluieşte.Ajută săracii,ocroteşte nefericiţii şi mângâie pe toţi necăjiţii.Aşa trebuie să fim şi noi,fiii lui Dumnezeu, milostivi unii către alţii,chiar şi către vrăjmaşii noştri,dacă voim să ne răspundă la cererile noastre când cerem milă de la El.
Mila aceasta dumnezeiască,sau milostenia cum se numeşte trebuie să fie una din virtuţile creştinului adevărat,una din cele mai bogate fântâni din care izvorăsc apele fericirii.Milostenia trebuie neapărat să o aibă creştinul,pentru că faptele de binefacere sunt cele mai răsplătite.Dai bunuri pământeşti şi dobândeşti comori cereşti;faci bine trupului şi se răsplăteşte sufletul;ajuţi omul şi împrumuţi pe Dumnezeu.Nimeni n-a ajuns sărac făcând milostenii,ci dimpotrivă milostenia face din sărac om bogat şi bun. Virtutea milostenie se arată în faptele iubirii creştine.
În faptele milosteniei trupeşti şi a milosteniei sufleteşti se arată virtutea milosteniei.Faptele milosteniei trupeşti sunt: a sătura pe cel flămând,a adăpa pe cel însetat,a îmbrăca pe cel gol,a primi în casă pe cel străin,a căuta pe cel bolnav,a cerceta pe cei din temniţă,a îngropa pe cei morţi.
Faptele milosteniei sufleteşti sunt:a îndrepta pe cel ce greşeşte,a învăţa pe cel neştiutor,a sfătui pe cel ce stă la îndoială, a ne ruga lui Dumnezeu pentru aproapele (prieteni şi vrăjmaşi),a mângâia pe cel întristat,a răbda asupririle,a ierta pe cei ce ne-au greşit şi altele.După cum sufletul e mai mare decât trupul, tot aşa şi faptele milosteniei sufleteşti,faţă de cele trupeşti,sunt mai scumpe înaintea lui Dumnezeu şi agonisesc o mai mare comoară în cer.
Creştinul adevărat trebuie să fie capabil de a face milostenii,ca să poată fi găsit bun şi de jertfă.Fiecare e dator să fie darnic ca pământul care întoarce înmulţite seminţele primite.Fiecare să fie milostiv ca Dumnezeu care plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi; fiecare să fie un om bun care să iubească pe aproapele cu fapta şi cu adevărul, căci,Dumnezeu iubeşte pe cel ce dă de bună voie.Pentru cel ce nu face milă,judecata va fi fără milă.Se spune cu dreptate că mâna cea mai frumoasă este aceea care face milostenii şi nu trebuie să ştie stânga ce face dreapta,spune Domnul Hristos.
Când vorbim de fapta milosteniei,să nu înţelegem că numai decât trebuie să dăm bani la toţi cerşetorii care stau cu mâna întinsă şi mulţi caută să-şi facă rost astfel de băutură şi de tutun,ca să trăiască în lenevie şi chiar în păcate mari.Nu risipiţi şi nu încurajaţi astfel de oameni fără rânduială.
Vorbind astăzi despre milostenie,se înţelege că trebuie să avem milă sufletească şi trupească,dar acolo unde e lipsă şi trebuie căutaţi cei care au nevoie de cele trupeşti sau sufleteşti. Cea mai mare nevoie pe care o are lumea astăzi este hrana sufletească.Fiind aşa de mare fapta milosteniei,diavolul caută în fel şi chip să o împiedice şi iată cum:sunt unii care dau bani cu împrumut celor constrânşi de cine ştie ce necazuri,iar aceştia îi cer la restituire o sumă în plus dobânda.Mare nenorocire îşi bagă în casă acel om care împrumută bani cu dobândă.
Vedeţi că spune Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi ca să împrumutăm fără să nădăjduim a lua ceva.Altfel care mai este fapta noastră bună? Am stors pe un nenorocit de ultimul bănuţ ca să adăugăm la ai noştri.Iată ce păcat mare este acesta de a profita de pe urma săracului.Păcatul acesta al luării de dobândă,sau de mită pentru o faptă oarecare este foarte mare şi vai de sufletul acela care-l săvârşeşte. Unde este mila aici?Vede cineva vreo milă în această faptă?
În aceste cazuri nu se văd decât profituri ale acestor nelegiuiţi;păcate îngrămădite,strigătoare la cer care se întorc asupra lor şi atunci când le primesc ţipă în gura mare:"Ce voi fi făcut eu Doamne,ce voi fi greşit?
Alţii au obicei să-şi facă o mulţime de fini,cununând şi botezând,dar cu nădejdea profitului de pe urma acestor fapte.De aceea auzim multe cazuri de certuri mari între naşi şi fini,bătăi,judecăţi,se blesteamă unii pe alţii,îşi blesteamă cununiile,lumânările de la cununie şi iată aşa face diavolul din toate acestea o mare bucurie pentru iad.
Unii caută să-şi găsească naşi bogaţi,desigur tot cu scopul de-a avea profituri.Bine ar fi dacă naşii aceştia ar fi bogaţi sufleteşte,fiindcă de datorie, naşii ţin loc de al treilea rând de părinţi sufleteşti.După legea noastră creştinească ei trebuie să fie foarte credincioşi,plini de fapte bune şi de viaţă curată ca să fie în stare să povăţuiască pe finii lor.Dar ce auzim noi astăzi?Fel de fel de cazuri grele când unii naşi nici nu cred în Dumnezeu,nu le trebuie biserică, nu sunt nici ei cununaţi,râd de cele sfinte şi batjocoresc preoţii.Fac totul numai de formă pentru a profita de nişte bucurii trecătoare,neştiind că nu foloseşte nimănui nimic,căci profitul cel mai mare îl are diavolul care râde de ei şi de credinţa noastră.
Nimeni să nu îndrăznească să-şi caute naşi care nu sunt cununaţi,că aceia se numesc desfrânaţi.
Mulţi naşi şi-au lepădat finii pentru că nu se mai duc cu ei la stricăciuni, păcate şi fărădelegi.
O faptă de milă sufletească o facem şi atunci când mergem să conducem un mort la groapă.Ne folosim de această faptă, căci vedem ce este viaţa noastră.Acolo lângă coşciug,lângă groapă,vedem că suntem trecători şi primim dar de la Dumnezeu,căci am condus un frate de-al nostru dimpreună cu îngerul lui păzitor şi cu cetele cele nevăzute,care vin la înmormântarea celui credincios.Vărsăm lacrimi din ochii noştri, ne spălăm de păcatele noastre şi într-adevăr ne folosim.
Aceasta numai atunci când conducem un creştin care a avut grijă de el în viaţă şi şi-a făcut o pregătire sufletească.Cu nici un chip nu avem noi creştinii voie să luăm parte la înmormântarea sinucigaşilor şi nici să mâncăm din pomana acestora.Cei care merg la astfel de înmormântări se însoţesc cu demonii iadului care conduc prin văzduh la groapă trupul sinucigaşului şi presară deasupra cenuşa iadului.Să fim atenţi,că multe sunt pe care trebuie să le ştim!
Să avem grijă să potrivim milostenia noastră acolo unde este nevoie.Să facem această milă aşa cum se cuvine şi dă-i omului ce are el nevoie, nu ceea ce vrei tu şi când vrei.Arunci la repezeală doi,trei lei la un cerşetor pe stradă şi crezi că ai scăpat.
Caută văduva care nu are pensie,care trăieşte în sărăcie;caută casa unde sunt bolnavi;vezi un bătrân neputincios în tramvai sau maşină şi dă-i locul tău,căci şi aceasta e tot milă vezi o bătrână care se luptă cu o greutate,ajută-i să o ducă. Cercetează şi vezi de ce are trebuinţă săracul şi necăjitul,iar dacă îl linişteşti în necazul lui şi dacă el a simţit cu adevărat mila ta,creştine,să nu te lauzi,să taci şi să nu ştie nimeni,să nu ştie stânga ce a făcut dreapta,cum a zis Domnul Hristos.
Milostenia s-o facem acum cât suntem în viaţă să nu aşteptăm ceasul morţii, căci atunci le laşi pe toate şi nu mai poţi lua cu tine nimic,iar copiii şi rudeniile te vor uita cu totul.Rudele şi copiii vor veni să-ţi fure ce a rămas,iar moştenitorii nu-ţi vor împlini dorinţele tale şi nici nu se vor mai îngriji de sufletul tău.Câţi bogaţi au murit fără să facă fapte de milostenie cu mâna lor, nădăjduind că le vor face copiii şi neamurile!Acum sărmanii de ei sunt în focul iadului cu demonii şi cu toţi cei nemilostivi.
Pe aceştia,dacă ar fi cu putinţă,aş vrea să-i întreb şi eu o vorbă:"Voi, bogaţi nenorociţi care ardeţi în foc,ia spuneţi,dacă Dumnezeu v-ar învia din nou pentru un ceas şi să veniţi pe pământ în casele şi averile voastre,ce aţi face voi în acel ceas?Eu cred că în ceasul acela n-aţi şti cum să mânuiţi mai repede cu mâinile voastre averile şi banii şi să împărţiţi pe la săraci,lipsiţi şi necăjiţi, să plătiţi sărindare pe la toate mănăstirile îndoit şi întreit numai ca să îmblânziţi dreptatea şi mila lui Dumnezeu şi ca să scăpaţi de veşnicele chinuri.
Dar e prea târziu acum, de aceea trebuie să ne facem noi tot ceea ce se poate acum şi să nu aşteptăm să ne facă alţii ca să ne scoată din iad.De ce să ajungem în iad şi să nu ne facem cu mâna noastră pregătirea de pe acum?E şi timpul cel mai potrivit s-o facem, căci, s-ar putea ca nouă să nu aibă cine să ne mai facă nici o groapă,nu mai vorbim de pomeni şi de alte fapte.Deci,împreună cu credinţa să facem fapte bune fraţi creştini!Să trăim o viaţă de sfinţenie,ca să împlinim voia lui Dumnezeu,aşa cum ne-a spus Sfânta Evanghelie de astăzi.


Rugăciune
Dumnezeule cel milostiv,Părintele îndurărilor şi Doamne al milei, nu suntem vrednici să ne numim fiii Tăi,căci n-am făcut voia Ta.Faptele noastre sunt rele;noi nu iubim pe vrăjmaşii noştri,noi nu facem binele cum trebuie făcut şi nu avem milă adevărată ca să semănăm şi noi cu Tine.
Ajută-ne cu Harul Tău ca să trăim o viaţă morală,plină de sfinţenie,prin care să ajungem la Tine,să Te slăvim acolo în vecii vecilor.

Amin.

miercuri, 22 septembrie 2010

PREDICĂ LA DUMINICA A XVIII-A DUPĂ RUSALII

PREDICĂ LA DUMINICA A XVIII-A DUPĂ RUSALII

Pescuirea minunată


Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El (Luca, V, 11)

Fraţi creştini,


În cuvintele Evangheliei simţim dumnezeirea, ceea ce nu simţim în nici unul din cuvintele omeneşti.Parcă vedem pe Dumnezeu vorbind,ori de câte ori citim cu atenţie o pagină de Evanghelie.Parcă suntem înălţaţi pe alt tărâm,parcă plutim în văzduhul minunilor dumnezeieşti.
Într-o dimineaţă de var Domnul Iisus Hristos se duse lângă lacul Ghenisaretului,căruia i se mai zicea şi Marea Galileii.Acolo a văzut două corăbii din care pescarii coborâseră şi tocmai îşi dregeau mrejele.Ei toată noaptea se trudiseră,dar nu pescuiseră nimic.Deodată Domnul Hristos se urcă în corabia lui Simon Petru şi-L rugă s-o depărteze puţin de la uscat.După ce sătură mulţimile cu sfintele Lui învăţături, vorbindu-le din corabie,îi zise apoi lui Simon să meargă cu corabia mai în larg şi să lase mrejele în apă la pescuit.
Învăţătorule, răspunse Simon,toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic, dar după cuvântul Tău voi arunca mrejele în apă.Dar abia le aruncă şi mulţime de peşti se prinse în mreje,încât acestea stau să se rupă.Simon a făcut atunci semn tovarăşilor săi din cealaltă corabie ca să vină să le ajute.Pescuirea a fost atât de bogată încât amândouă corăbiile erau gata să se scufunde.
Văzând minunea aceasta,pe ucenici i-a cuprins o mare frică,iar Petru căzând în genunchi la picioarele lui Iisus i-a zis:"Du-te de la Mine,Doamne,că sunt om păcătos!"Spaimă mare îl cuprinsese pe el ca şi pe toţi ceilalţi de pescuitul atâtor peşti.Domnul Iisus a zis, însă, către Petru:"Nu-ţi fie frică,de acum vei fi pescar de oameni."Trăgând ei corăbiile la uscat au lăsat totul şi-au mers după El.
Din această Sf. Evanghelie desprindem câteva învăţături foarte folositoare pentru mântuirea sufletului nostru. În primul rând, descoperim că Mântuitorul Iisus Hristos a fost Dumnezeu adevărat,căci cine putea să fie acesta de care ascultau marea,vânturile şi peştii,dacă nu Creatorul tuturor?Peştii cei necuvântători,când au simţit asupra apei în corabia lui Petru pe Ziditorul lor,au venit cu grămada ca să-L vadă şi să-I asculte cuvântul.Aşa s-au lăsat prinşi în mrejele apostolilor şi scoşi afară la uscat,la porunca Domnului Hristos.
Această minune a fost înfricoşătoare pentru ucenici, care simţind dumnezeirea lui Iisus s-au temut.De aceea,petru,plin de spaimă,a îngenuncheat înaintea lui şi cu frică L-a rugat să se depărteze de el,că e plin de păcate.Această minune i-a uimit pentru că niciodată în viaţa lor nu prinseseră atâţia peşti şi mai ales,după o noapte de trudă zadarnică.
Această minune i-a speriat şi i-a făcut să creadă că numai Dumnezeu a putut să facă ceea ce a făcut.Ei au înţeles că toţi şi toate se supun şi ascultă de glasul Lui.El este Domnul cerului şi al pământului,Creatorul şi Mântuitorul sufletelor noastre.De aceea,au lăsat toate şi au mers după,fiind martori şi la alte minuni care mai de care mai înfricoşătoare şi mai mari.
Ucenici şi-au dat seama că umblă Dumnezeu pe pământ îmbrăcat în trup omenesc, tăinuit de ochii omului şi,din când în când, puterea lui Dumnezeu îi înspăimânta. Iată de ce,văzând teama lui Petru,Iisus îi zise:"Nu-ţi fie frică, de acum vei fi pescar de oameni!"Oamenii erau atraşi de furmuseţea Lui,şi de furmuseţea cuvintelor Lui dmeonii fugeau îngroziţi neştiind ce să creadă despre puterea cea mare care ieşea din Dumnezeu-Omul Iisus Hristos.
Fariseii şi cărturarii bătrânii poporului şi,mai ales,invidioşii rămâneau încremeniţi de frumuseţea învăţăturilor Lui şi de adevărul cel tainic cuprins în predicile şi pildele Lui.De aceea,ziceau înspăimântaţi:"Niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta".
Iisus a venit să ne arate pe Tatăl ceresc,pe Dumnezeu,dar a trebuit să procedeze aşa de minunat încât să-l facă pe om să înţeleagă fără să-şi piardă mintea sau lumina ochilor şi fără să se ardă de puterea focului dumnezeirii Sale,fiindcă nimeni n-a putut vreodată şi nici nu va putea să-L vadă pe Dumnezeu în toată măreţia şi puterea dumnezeirii Sale.Este cu neputinţă aceasta,de aceea s-a înspăimântat Petru când a văzut o asemenea minune ca, de altfel,şi atunci pe Tabor când s-a înfricoşat de puterea luminii ce izvora din trupul lui Iisus,căzând împreună cu Iacob şi Ioan cu feţele la pământ,neputând suferi acea lumină orbitoare.
O mare greşeală fac unii oameni,care au pretenţia să vadă pe Dumnezeu.Ei nu ştiu cât sunt de mici şi neputincioşi faţă de măreţia şi puterea dumnezeiască.Ei nu simt pe Dumnezeu din minunile Lui,nici din cartea cerului şi a pământului,nici din cărţile Bisericii,nici din cartea cărţilor Biblia unde se vorbeşte despre El.Ei nu citesc în toate aceste cărţi;ei citesc numai ziare,reviste şi cărţi de poveşti şi, de aceea,au orbit şi nu mai văd soarele dogorâtor de pe cer,nu mai văd luna şi stelele,lucrul mâinilor lui Dumnezeu,neputând simţi,deci,prezenţa Lui în tot locul stăpânirii Lui.
Mulţi nu vor simţi niciodată pe Dumnezeu decât pe patul morţii,când se vor vedea înconjuraţi de duhurile necurate ale iadului care vor veni să le apuce sufletul cel nepăsător şi să-l ducă cu ei în chinurile veşnice.Cum poţi tu,vierme orb,care te târăşti pe pământ,să vezi pe Acela care a creat aştrii cereşti?Poţi tu măcar să priveşti la soare?Căci dacă ar lăsa El soarele mai jos puţin,ar arde tot pământul.Omul,în mândria lui,crede că dacă a ajuns să zboare prin văzduh cu maşinăriile lui,el este totul,el este Dumnezeu. Dac ar avea smerenie,s-ar vedea atât de mic cât o furnică, fiindcă sunt unele furnici care au aripi şi zboară.Dar,din cauza mândriei,omul nu poate vedea şi nu poate citi nici stelele de pe cer,nici minunile lui Dumnezeu pe pământ.
Iată ce ne relatează fericitul Augustin despre felul cum a vrut să scrie odată o carte despre Dumnezeu. Şi zice el:"N-am putut să scriu decât atât:Despre Dumnezeu.M-am muncit să încep mai departe şi n-am putut.Atunci am plecat pe malul mării întristat şi îngândurat şi am găsit acolo un copilaş care făcuse o gropiţă în nisip iar cu un ciob în mână lua apă din mare şi o turna în gropiţa lui.L-am întrebat ce face şi mi-a răspuns că vrea să toarne toată apa din mare în gropiţa lui.M-am mirat mult de naivitatea acestui copil şi am zis în mintea mea:
Iată,Augustine,aşa vrei să faci şi tu,să scrii în cartea ta toată măreţia, minunile şi puterea lui Dumnezeu.Aceasta este cu neputinţă,căci după cum cu neputinţă este copilului să mute toată apa mării în acea gropiţă mică,tot aşa şi tu nu vei putea să scrii toată măreţia,frumuseţea şi puterea dumnezeiască în cartea ta."
Cu atât mai mult,nu va putea cineva să-L vadă pe Dumnezeu în toată puterea Slavei Sale,căci se va arde,va orbi şi se va nimici pentru că mintea omului este limitată şi puterile lui sunt mărginite întocmai ca a unui vierme neputincios.Mai departe,ne spune Sf. Evanghelie că Apostolul Petru îi spune Domnului că toată noapte s-a trudit şi n-a prins nimic,dar,după cuvântul Domnului,a făcut ascultare şi a lăsat mrejele în apă pentru pescuit.
Iată,deci:trudă zadarnică.În zadar se trudeşte omul singur numai cu înţelepciunea lui ca să facă ceva în noaptea păcatelor.Fără ascultare de glasul lui Dumnezeu şi de poruncile Lui,nu face nimic,aşa cum n-au putut să facă nimic mulţi oameni ce s-au lăsat târâţi de poftele lor,de ambiţiile lor.Neascultând şi dispreţuind pe Dumnezeu,n-au putut să facă ceva în viaţa aceasta,căci pe mulţi i-am văzut mergând bine,sporind cu treburile,dar,deodată,prăbuşindu-se în cea mai mare mizerie şi spulberându-li-se toată agoniseala lor în câteva clipe.Aceasta pentru că nu şi-au pus nădejdea în Dumnezeu şi n-au vrut să asculte de cuvântul Lui,de biserica Lui şi de ucenicii lui.
Ascultarea lui Petru din Evanghelia de astăzi l-a făcut fericit şi l-a făcut să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu prin mare aşi neuitata minune a mulţimii peştilor ce s-au prins atunci... Acesta era un semn pentru el,ca atunci când va propovădui lumii cuvântul lui Dumnezeu,să aibă puterea convingerii şi să-i aducă pe oameni de la întuneric la lumină,de la minciună la adevăr,de la puterea satanei la Dumnezeu.Aşa s-au convertit de la prima lui cuvântare ţinută la Ierusalim, trei mii de suflete.Iată că într-adevăr Domnul Iisus Hristos îl făcuse pescar de oameni după cum îi spusese.
Dar Ap. Petru avea frică de Dumnezeu,pentru că el se simţea păcătos,simţea distanţa cea mare dintre om şi Dumnezeu.Frică de Dumnezeu trebuie să avem şi noi în tot locul şi în tot timpul,nu atunci când suntem în primejdie şi când vedem moartea în faţa ochilor.Cine are frică de Dumnezeu capătă înţelepciune şi află calea cea adevărată şi dreaptă şi,mai ales,se fereşte de păcate în tot locul.
Omul care are frică de Dumnezeu ştie că ochiul lui Dumnezeu cel neadormit îl poate vedea oriunde căci deasupra noastră,sus,este ochiul Lui cel senin care priveşte şi vede căile noastre.Dar,omul nelegiuit,orbit de păcat,nu are simţul acesta bun şi folositor care l-a avut Petru şi ceilalţi ucenici.Nu simte pe Dumnezeu şi n-are frică de El.Omul fără frică de Dumnezeu n-are nici milă,nici ruşine de aproapele şi se face şi pildă rea faţă de copiii lui.
Aşa a făcut un oarecare,ce şi-a luat copilul şi a plecat la furat;înainte de a intra în lanul cu porumb se uita în stânga,se uita în dreapta şi tocmai voia să intre.Dar băieţelul îi zise:"Tată,te-ai uitat în toate părţile,dar în sus nu te-ai uitat,să vezi că acolo ne vede cineva,ne vede ochiul lui Dumnezeu".
Aşa se fac toate păcatele,fără frică de Dumnezeu,de aceea,la urmă,va fi greu şi va fi vai de părinţii aceia care nu se îndreaptă nici după mustrarea copiilor.În multe familii,datorită unor copii credincioşi se mai abţin părinţii de la unele mari nelegiuiri,că sunt mulţi părinţi care se bat,se înjură,se dau diavolului în faţa copiilor.Urât obicei şi rea pildă!
Mulţi creştini au o părere greşită despre religia noastră ortodoxă.Ei zic că Domnul Hristos făgăduieşte oamenilor fericirea numai în viaţa cea de dincolo,nu şi aici pe pământ,dacă păzesc şi ascultă poruncile lui Dumnezeu.Unii zic că aici pe pământ sunt chinuiţi, necăjiţi şi suferă chiar dacă ascultă sau nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu.Aşa că,mai bine să nu asculte să nu se ştie dacă există viaţă veşnică şi mai bine să se lupe să trăiască fericiţi aici pe pământ, căci ce va fi dincolo nu se ştie.
Ce rău greşesc aceşti oameni,căci dacă citim în Sf. Carte a lui Dumnezeu,Sf. Scriptură,găsim promisiunile făcute de El,de la începutul lumii şi vedem că aceste promisiuni se împlinesc chiar sub ochii noştri,căci aşa zice Dumnezeu prin proorocul Isaia:"Dacă veţi vrea şi Mă veţi asculta,atunci bunătăţile pământului veţi mânca,iar dacă nu veţi vrea şi nu mă veţi asculta, sabia vă va mânca pe voi".
Prin proorocul David Duhul Sfânt a zis:"Cu lungime de zile îl voi umple pe el şi vor arăta lui mântuirea Mea",iar Mântuitorul Iisus Hristos a spus:"Amin,grăiesc vouă, nu este nimeni care să-şi lase casă sau fraţi, sau surori sau tată,sau mamă ori femie,ori copii sau avere pentru Mine şi pentru Evanghelie şi să nu primească însutit chiar acum în viaţa aceasta".
Cel ce crede în Dumnezeu să fie încredinţat că Dumnezeu se ţine de cuvânt şi împlineşte ce a spus numai că omul este necredincios şi cade în neascultare de poruncile lui Dumnezeu,iar în loc de binecuvântare de la Domnul primeşte mânia şi blestemul dumnezeiesc care îl urmăresc în tot locul.Fiindcă este vorba de neascultarea omului de cuvântul lui Dumnezeu,să pornim puţin firul acestei neascultări şi să vedeţi cum încep unii şi,în special tineretul,să-şi clădească fericirea pe acest păcat.
Din cele ce observăm noi astăzi,ne dăm seama în ce mare întuneric se află şi cât de întunecată este mintea unora,că nu vor să mai ţină seama nici de binecuvântarea părinţilor şi nici de a lui Dumnezeu.
O fată s-a îndrăgostit de un băiat pe care l-a întâlnit în cine ştie ce locuri de petreceri şi,nu după mult timp,pleacă fără ştirea părinţilor,să trăiască fără cununie,fără binecuvântarea lui Dumnezeu şi a părinţilor.Când aud părinţii ce a făcut fata lor,strigă îndureraţi,îi zic fel de fel de vorbe,o blestemă,o dă necuratului,şi amândoi uniţi îi trimit vorbă că n-are ce să mai caute în casa lor niciodată.Trece timpul şi, mai de dorul fetei,mai de milă,bieţii părinţii cedează şi-i trimit vorbă să se întoarcă.
Dar neascultarea se ţine lanţ.Părinţii îi îndeamnă pe copii să se cunune şi acceptă,dar când vor ei,mai târziu.Tocmesc întâi muzica,fac cheltuială mare şi neglijează preotul şi atunci,când ajung la acesta,află uimţi că ziua fixată de ei pentru cununie e oprită de canoane,fiind post sau din alte motive.Atunci oamenii noştri spun cu supărare:"Păi,ce să facem,părinte,că am tocmit muzica,am arvunit restaurantul,am făcut cheltuielile cu alimentele şi ni se strică?"
Preotul fiind şi el constrâns de aceste lucruri, ca şi părinţii lor,îi trimite la Episcopie ca să ceară dezlegare.Cei de acolo,văzând că deja trăiesc în păcatul desfrânării,le dă o hârtie la mână să poată preotul să-i cunune chiar dacă e post.Astfel,din neascultare în neascultare,e calcă legea,nu se mai ţine cont nici de canoane şi cad sub blestem dumnezeiesc.Vine apoi peste ei mânia lui Dumnezeu şi,când începe să trosnească biciul dreptăţii lui Dumnezeu în casa lor în diferite chipuri se întreabă uimiţi cu ce au greşit.
Vin asupra lor pagube mari,boli grele,ceartă şi bătaie,despărţiri,copii bolnavi,suciţi şi paralitici,îndrăciţi şi neascultători,mai rău ca părinţii lor şi tot aşa multe răutăţi.Ei se întreabă mereu cu ce vor fi greşit Domnului,dar iată ce au făcut:au pornit-o rău de la început, cu blestemul târâş.Sunt cazuri când copiii îşi bat părinţii pentru că şi ei au bătut pe părinţii lor.Sunt copii care-şi lasă părinţii să se chinuiască de foame,pentru că şi ei au lăsat pe părinţii lor să moară de foame şi au murit neîngrijiţi.
Aşa era într-un sat un băiat care avea armă de vânătoare.Într-o zi s-a încăierat cu tacă-său care era bătrân şi a ajuns să-şi lovească părintele cu ţeava puştii aşa de rău că aceasta s-a rupt.Au fost luaţi amândoi la cercetări de autorităţi şi,când a fost întrebat bătrânul cum s-au petrecut lucrurile,el a zis:"Nu pedepsiţi pe fiul meu,căci a venit timpul să-mi iau pedeapsa pentru păcatul meu.Ia uitaţi-vă bine la ţeava puştii că a fost lipită,pentru că eu am rupt-o mai întâi pe spinarea tatălui meu".
S-au mirat cu toţii de judecăţile lui Dumnezeu şi mulţi s-au îndreptat văzând cu ochii lor cum pedepseşte Dumnezeu păcatul,cât de târziu.Aşa că nimănui să nu-i pară glumă,căci păcatul nu rămâne nepedepsit.Nu vei scăpa de pedeapsa veşnică,chiar dacă nu ispăşeşti păcatul în lumea aceasta prin pocăinţă sinceră, adică să te căieşti de răul pe care l-ai făcut cuiva şi,cu atât mai mult,părinţilor care te-au zămislit şi te-au făcut,care ţi-au dat viaţă,au cheltuit ca să înveţi carte şi au suferit,într-un fel sau altul,până a te vedea om mar eşti fericit în viaţă. De aceea,porunca lui Dumnezeu zice:"Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta,ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi şi fericiţi pe pământ".
Copiii trebuie să-şi cinstească părinţii,desigur pe părinţii cei credincioşi care învaţă pe copii la rele.Aceia nu trebuie ascultaţi.Nu va fi bine de copiii care nu ascultă pe părinţii când îi îndeamnă la bine,căci aşa le vor face şi lor copiii mai târziu şi,astfel,vor avea supărări după supărări.
Aşa am citit într-o carte că într-un sat de munte un tânăr rămăsese cu bătrânul lui tată.Fiind necăsătorit,a cunoscut o tânără care i-a spus că s-ar căsători cu el,dar nu poate pentru că nu vrea să ajungă să îngrijească şi de tacă-său.Tânărul nostru i-a promis că-l va lua pe bătrân şi-l va duce de acasă.Cum a zis,aşa a şi făcut.Căci,într-o dimineaţă îşi luă bătrânul său tată de braţ,îl scoase binişor din sat şi-l duse spre întinsele păduri din munte,ca să se rătăcească şi să-l mănânce fiarele sălbatice.Cu ochii înlăcrimaţi bătrânul tată mergea înainte şi suspina.
Deodată,tânărul se opreşte şi voi să se despartă de el ca să se întoarcă acasă,dar tatăl lui îi zise cu ochii în lacrimi:"Fiul meu, vezi,colo mai sus este o piatră mare; te rog, du-mă până acolo,căci până acolo am dus şi eu pe tata".Şi plângea,plângea mereu bătrânul, pentru că şi-a adus aminte abia atunci de marele păcate pe care-l făcuse când era tânăr.Ce bine ar fi să-şi aducă aminte fiecare mai înainte de moarte de toate păcatele,de toate nedreptăţile, de toate neascultările pe care le face omul în viaţă şi cu căinţă la spovedanie,să le spună înaintea lui Dumnezeu,ca nimeni să nu moară neispăşit şi cu canonul neîmplinit.
Să ia aminte tineretul nostru şi copiii să nu supere părinţii;să nu plece fără binecuvântarea părinţilor,căci mare este darul binecuvântărilor pe care-l au părinţii pentru copiii lor.Mai înainte,copiii cereau binecuvântarea părinţilor chiar de mici.După ce-şi făceau rugăciunile de seară,ziceau:"binecuvintează-mă,mamă şi tată!"Sărutau mâna părinţilor şi mergeau la somn.Dimineaţa la fel făceau înainte de a pleca la şcoală sau la treabă.La venire cereau iarăşi binecuvântare şi,mai ales, cereau binecuvântarea părinţilor înainte de a se căsători,ca să le fie bine în viaţă şi să trăiască fericiţi pe pământ cum a zis Dumnezeu.
Iată de ce nu mai este fericire în căsătoriile tinerilor noştri.Pentru că aceste căsătorii sunt nelegiuite şi se fac fără binecuvântarea lui Dumnezeu şi a părinţilor.O,ce fericită ar fi lumea dacă ar avea copii buni,cu frică de Dumnezeu, credincioşi şi respectuoşi.O, ce fericiţi ar fi şi copiii dacă ar avea părinţi cu frică de Dumnezeu,cu ascultare de El şi de Biserica Lui care să petreacă în rugăciuni şi cântece duhovniceşti.
Părinţii vicioşi,gălăgioşi şi hulitori,beţivi şi tutunari,care dau diavolul pe copiii lor şi îi învaţă tot felul de răutăţi,aceştia nu se mai pot numi părinţi; aceştia sunt criminali, fiare apocaliptice pe care-i va spulbera Dumnezeu ca pleava în vânt.Când vedem şi auzim de astfel de nelegiuţi,să nu ne mirăm prea mult, ci mai bine să ne înfricoşăm că se împlineşte sub ochii noştri un semn al vremii de apoi de care ne vorbeşte Sf. Ap. Pavel.
El spune că în vremile din urmă se va arăta fiul pierzării,omul păcatului, anticrist şi că,înainte de a veni sfârşitul va veni lepădarea de credinţă în multe feluri şi în multe forme şi se vor lepăda oamenii de Dumnezeu şi de dreapta credinţă şi apoi,iată şi sfârşitul ca să-şi ia plata fiecare.Toţi cei ce nu vor să înveţe credinţa cea dreaptă aşa cum au propovăduit-o toţi sfinţii lui Dumnezeu;toţi cei ce refuză să se spovedească,să se împărtăşească şi să vină la biserică toţi cei ce cred numai de formă şi n-au un fond sănătos de creştin adevărat şi nu sunt convinşi de existenţa lucrurilor nevăzute,precum şi ce ce-şi tăvălesc sufletul şi trupul prin toate poftele vinovate ale plăcerilor,aceştia toţi au ajuns în prima fază a lepădării de Dumnezeu,prima fază a cancerului sufletului.
Să ne trezim,fraţi creştini,e timpul să ne trezim şi să tragem şi noi corăbiile la uscat.Să lăsăm şi noi totul ca ucenicii Domnul şi să mergem după El.Să mergem după El înseamnă să mergem după poruncile Lui,să ascultăm glasul Lui cel dumnezeiesc şi să împlinim cu orice risc voia Lui.Să mergem după El,după El nu după noi,nu după poftele noastre nici după orice glas înşelător şi ademenitor al lumii.
Sf. Evanghelie ne spune că ucenicii au lăsat totul;eu mă gândesc să lăsăm şi noi tot ceea ce ne împiedică de a-L urma pe Domnul,tot ceea ce ne împiedică de a-L urma pe Domnul,tot ceea ce ne leagă de păcat,tot ceea ce ne împinge spre pierzare sufletească şi trupească,să lăsăm tot păcatul,toată patima,toate viciile reale, tot ceea ce nu-i place Domnului Dumnezeu.
Haideţi să lăsăm şi noi toate şi să pornim de azi înainte,să urmăm Domnului Hristos.Lăsaţi înjurăturile,lăsaţi drăcuielile,lăsaţi toate şi veniţi după Domnul că după El este bine.Să cinstim sfânta duminică,să venim la sfânta biserică,să ascultăm sfânta liturghie, căci aici în corabia lui Dumnezeu ne vorbeşte Fiul Său Iisus Hristos şi ne hrăneşte cu sfintele Lui învăţături ca şi pe poporul de pe marginea lacului Ghenisaret.Aici cereţi ajutorul lui Dumnezeu cu încredere,când aveţi supărări şi necazuri,căci vai de cei ce merg la vrăjitoare şi fermecătoare,fiindcă aceia se depărtează de Harul lui Dumnezeu,iar duhurile necurate se ţin scai după ei şi le duc acasă şi vai de casa aceea unde intră duhurile necurate.
Să stăm bine,să stăm cu frică,să luăm aminte,să păstrăm sfânta credinţă,să rugăm pe Domnul să ne înmulţească credinţa dar să depunem şi noi cât mai mult efort pentru a ne îmbogăţi sufletul prin fapte bune.
Să rugăm pe Dumnezeu să depărteze de la noi orice duh de nepăsare, orice duh de amânare a pocăinţei,orice lenevire în fapte bune,orice duh de mândrie şi silnicie.Să stăm neclintiţi în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu,lăsând şi noi totul ca ucenicii Lui şi să mergem după El până la sfârşitul vieţii noastre de astăzi înainte,căci atunci ne va lua şi pe noi acolo unde sunt ucenicii Lui în veşnica fericire.


Rugăciune
Dumnezeul minunilor,Doamne Iisuse Hristoase,Cel ce ai umplut mrejele pescarilor,Cel ce ai plouat mană în pustie poporului Tău Israel,revarsă Tu Duhul cel Sfânt ca să lumineze mintea noastră şi să ne hotărască inima pentru a porni pe drumul cel drept şi luminos şi a merge pe urma paşilor Tăi până la sfârşitul vieţii noastre. Amin.

miercuri, 15 septembrie 2010

PREDICA LA DUMINICA DUPA INALTAREA SFINTEI CRUCI

PREDICA LA DUMINICA DUPA INALTAREA SFINTEI CRUCI


Zis-a Domnul: Oricine voieste sa vina dupa Mine sa se lepede de sine sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie! (Marcu VIII, 34)

Frati crestini,


Domnul nostru Iisus Hristos este Invatatorul universal, la scoala Lui sunt chemate deopotriva toate neamurile pamantului, toate clasele sociale si toate generatiile ca sa primeasca in suflet invatatura Lui si,mai ales,sa-L urmeze. Toti sunt chemati, dar nici unul nu este constrans in nici o forma ca sa primeasca invatatura impotriva vointei sale sau sa faca din ordinul cuiva vreo fapta crestineasca.Aceasta,pentru ca in crestinism accentul principal se pune pe libertatea de vointa si pe libertatea de constiinta.
De aceea,Iisus zice: "Cel ce voieste sa vina dupa Mine"; este foarte clar, foarte precis;numai acela care voieste,deci numai omul care vrea sa urmeze de buna voie lui Iisus si sa-si mantuiasca sufleul. Centrul Evangheliei de astazi este omul chemat sa se mantuiasca prin Crucea Domnului care are doua fete:una vazuta Crucea propriu-zisa si alta nevazuta Crucea suferintelor.Mai intai de toate e bine sa stim ca nimeni nu va putea lua spre mantuire aceasta Cruce pana nu va indeplini cea dintai conditie pe care o pune Domnul Hristos omului:conditia lepadarii de sine.
Cea mai mare parte a lumii nu cunoaste insemnatatea pentru mantuire pe care o are lepadarea de sine.In cursul veacurilor,multi s-au intrebat si s-au framantat ca sa gaseasca drumul spre lepadarea de sine.Unii au fost de o parere,altii de alta. Unii au intrebuintat o metoda,altii alta,pornindu-se chiar cu dusmanie impotriva trupului,a progresului si a descoperirilor,experientelor omenesti,dar adevarul n-a fost acesta,caci Dumnezeu nu este impotriva fericirii omului in lumea aceasta. El vrea sa ne faca fericiti si vremelnic si vesnic.
Dar,atunci,ce trebuie sa intelegem noi prin cuvantul lepadare de sine? Crestinul adevarat trebuie sa inteleaga in primul rand ca lepadarea de sine inseamna dezbracarea omului de haina cea veche si murdara a pacatului.Trebuie sa inteleaga ca nu va putea urma lui Hristos pana nu va evada din clestele tuturor patimilor, pana nu va darama pe omul cel vechi plin de rautate,de egoism, de ambitii desarte, desfigurat de multimea faradelegilor savarsite.Fara aceasta lepadare de sine,fara aceasta renastere nu poate fi un om nou al lui Hristos.
Oricare ar fi starea lui sociala,oricare ar fi talentele lui,cultura lui lumeasca,el se aseamana cu o floare frumoasa de trandafir,dar peste care sunt o multime de omizi murdare care o pasc cu lacomie.Un astfel de om se mai poate asemana cu un pom la a carui radacina rod milioane de viermi.Lepadarea de sine inseamna scuturarea omizilor,starpirea filoxerei din sufletul nostru,omorarea viermilor si eliberarea noastra din catusele intunericului si ale mortii. Lepadarea de sine este trairea in frumoasele virtuti crestinesti,este vietuirea minunata in poruncile Domnului si trairea cu Hristos.
Au fost multi care au chemat lumea la fericire vremelnica si vesnica,faurind astfel multe religii.Dar numai Domnul Hristos ne-a spus adevarul si ne-a aratat calea cea mai dreapta care ne duce la fericirea cea adevarata.El ne spune si astazi: "Daca vreti sa ajungeti la adevarata pace si liniste,sa dobanditi fericirea neinselatoare,atunci lepadati-va de voi insiva,luati crucea si urmati Mie!"
Ca sa putem urma lui Hristos trebuie neaparat sa implinim aceste doua conditii: prima lepadarea de noi insine;a doua sa ne luam Crucea noastra.Domnul ne spune de Crucea noastra, fiindca fiecare om are Crucea lui.Cuvintele Sf. Evanghelii de astazi sunt atat de legate intre ele ca nu putem sari peste nici unul,pentru ca fiecare cuvant isi are valoarea lui.De aceea, zice Domnul mai departe: "Ca cine va voi sa-si mantuiasca sufletul il va pierde,iar cine va pierde sufletul sau pentru Mine si Evanghelie, acela il va mantui".
Cum trebuie intelese aceste cuvinte?Cum adica,Domnul nu vrea sa ne mantuim sufletul.Doar pentru aceasta a venit!Domnul Hristos care cunoaste fiinta sufletului nostru a vrut sa ne spuna prin aceste cuvinte si sa ne faca sa intelegem ca sa dezradacinam din suflet orice iubire de sine,iubire de slaba desarta, iubire de orice patima si fatarnicie,care ne poate duce la pierderea sufletului pe veci.Cu aceste cuvinte vrea sa ne mai spuna sa nu cautam noi sa ne salvam sufletul care este legat de trupul pacatelor in lumea aceasta,ci mai bine sa fim gata oricand de a jertfi totul pentru imparatia cerului,pentru Evanghelie si pentru adevar.
Cine nu iubeste pe Dumnezeu din tot sufletul sau si mai presus de orice, acela nu a ajuns la lepadarea de sine,ci este iubitor de sine si,astfel,sufletul lui este in pericol in tot momentul ca sa se piarda.Ce ar fi insemnat daca sfintii mucenici n-ar fi avut lepadarea de sine?Desigur ca s-ar fi lepadat de Dumnezeu in acele grele suferinte pe care le-au indurat.Este cu neputinta a ne mantui sufletul daca nu avem lepadare de sine.Contra lepadarii de sine si a mantuirii sufletului cea mai blestemata patima este iubirea de sine.Cu aceasta patima avem de luptat in tot momentul vietii noastre si,de aici,pleaca tot raul in lume.
Iubirea de sine cheama langa ea toate poftele lumesti,pofta de averi si de bani,poftele betiei si desfranarii,pofta mandriei si laudaroseniei,pofta inselatoriei,pofta inselatoriei si a nedreptatilor si toate poftele pacatoase care stapanesc inima si sufletul omului ducandu-l pana la crima.Din cauza iubirii de sine,a iubirii acestui trup pacatos,se pierde sufletul cel nemuritor a carui valoare nu se poate compara cu nimic de pe pamant.De aceea, zice Domnul Hristos mai departe in Evanghelia de astazi:"Ce foloseste omul sa castige lumea intreaga daca-si pierde sufletul?Sau ce-ar putea sa dea omul in schimb pentru sufletul sau?"
Salvarea sufletului o vom putea obtine numai daca vom intelege sa lepadam toate viciile si pacatele,sa ne lepadam de eul nostru, de orgoliul nostru, de omul acesta vechi intinat de pacate.Sa nimicim toate patimile din noi,sa mortificam toate madularele din noi care ne duc spre pacat si sa luam Crucea suferintei. Fiecare din noi avem o suferinta in lumea aceasta: unul boala,altul necazuri,altul nu se impaca bine cu copiii sau unii soti nu se impaca intre ei,ori un dusman sau servici greu si asa diferite suferinte in lumea aceasta,care sunt crucile noastre.
Oricat am cauta sa scapam de ele,nu vom reusi,caci in lumea aceasta oriunde te-ai uita vezi numai suferinta.Bogati si saraci, imparati si cersetori,copii si batrani,toti au avut parte pe lumea aceasta de suferinta,toti au gustat din potirul suferintei.
Un rege care a suferit multe necazuri in viata a jurat langa leaganul copilului sa ca va face tot ce-i sta in putinta ca sa-l fereasca de suferinta si sa-i asigure o fericire desavarsita.Pentru aceasta a chemat pe toti inteleptii sa precizeze in ce consta fericirea adevarata.Unii au zis:in placeri,altii:in virtuti,iar altii au raspuns scurt: nu este fericire intreaga pe pamant.
Regele zise atunci:"copile, fericirea nu este cu putinta in aceste conditii; iti voi face un castel si-ti voi aduce acolo toate frumusetile pamantului ca sa fii ferit de tristeti si necazuri.Astfel numai tu vei fi fericit."Dupa ce zidi palatul incantator,regele il aseza pe printul mostenitor si-i aduse acolo toate jucariile din tara sa.Iata ca intr-o zi copilul rupse una din jucarii drept in doua.Incerca repede s-o faca,dar in zadar si incepu astfel tristetea si mania.Degeaba ii adusera alte jucarii,pentru ca el plangea dupa jucaria stricata,fiindca inima lui fusese legata de ea.
Bietul copil,zise regele,abia facu cativa pasi in viata si,iata,a si inceput sa sufere.De aici incolo dadu porunca regele sa dubleze paza in jurul lui. Dar sufletul copilului era nelinistit ca nu stie ce se afla dincolo de acele ziduri unde era el inchis.
Intr-o noapte,dupa ce se facu mai mare,iesi pe furis din castel si pleca in lume sa cunoasca ce poate sa fie.La prima casa intalneste niste batrani saraci, neputinciosi.Pana atunci printul nu stiuse ce este batranetea si nici saracia.Trist si tacut,pleca mai departe,unde gasi un fel de spital in care suferea o multime de oameni cu fel de fel de boli urate.El inchise ochii sa nu le mai vada si merse mai departe si intalni un cosciug cu o multime de lume in jurul lui imbracata in negru. Oameni tristi si plansi si coroane de flori.
Dar aceasta ce-o mai fi? Se intreba el.Merge dupa ei si ajunge la cimitir. Cand vede ca omul este aruncat cu cosciug cu tot in groapa si mai pun deasupra si pamant,ramane incremenit,ca nici nu auzise despre moarte pana atunci.Nelinistea ii coplesi inima si-i intrista sufletul.
Ca acest fiu de rege suntem si noi toti pamantenii muritori, pentru ca nu este om care sa nu cunoasca suferinta.Cand se naste omul,se naste in dureri,toata viata se lupta in durere.Pretutindeni stapaneste rugina suferintei.In calea tuturor oamenilor apare mizeria,durerea,tristetea si moartea.Suferintele este pretutindeni si ea este recunoscuta de religie.Toate religiile o au,intr-o masura mai mare sau mai mica si toate predica mantuirea prin suferinta.
Blestemul durerii il intalnim de la inceput din cartea Facerii,cand Adam lucreaza pamantul in necazuri si sudoarea fruntii sale.Pe Eva o intalnim incovoiata de greutatea durerilor: " In dureri vei naste fii a zis Dumnezeu atrasa vei fi catre barbatul tau,iar el te va stapani".Cine n-a auzit de viata si de durerea tanarului Iosif cel vandut de fratii sai?Cine n-a citit despre suferintele lui Iov, ale profetilor si apostolilor?
Dar cine nu-si aduce aminte din Evanghelii de viata Mantuitorului nostru Iisus Hristos si de toate suferintele Lui?Se naste sarac intr-un grajd.Toata viata Lui a fost numai suferinta,in schimb El a mangaiat pe toti cu cuvintele tamaduirii si mantuirii.De asemeni,El a plans pe prietenul Lazar,a plans cetatea Ierusalimului,a plans in gradina Ghetsimani.Traditia spune ca ochii Lui totdeauna plangeau Mergea pe drumuri si plangea pentru necredinta si ratacirea poporului Sau, plangea pentru noi pacatosii si pentru mantuirea noastra.
Daca citim istoriile,tragediile si memoriile imparatilor si regilor de pretutindeni, ne vom cutremura,caci si acesti oameni au suferit in rand cu toti muritorii si unii mai mult decat ei."In anii durerii spune o mare regina am invatat sa ma rog si am invatat sa recunosc pe Dumnezeu Tatal nostru".Atat de mare este suferinta si atat de nefericiti sunt oamenii,incat toate cartile din lume ar trebui sa fie carti de consolare,de mangaiere si intarire sufleteasca.
Un mare savant al lumii a spus ca in 75 de ani nu s-a simtit bine pe pamant nici patru saptamani.Asa este.Viata noastra trece mai mult cu nori negri decat cu cer senin.Daca trecem in lumea plantelor si le privim cum cresc, cum se ofilesc si mor,intalnim si aici durere, fara ca ele sa poata sa ne spuna care este chinul sau durerea ce le omoara.Toate lucrurile isi au lacrimile lor;pretutindeni exista suferinta,pretutindeni dureri si lacrimi,pretutindeni acelasi cantec si aceeasi tanguire.Toate plang,toate sufera si suspina,asteptandi mantuirea si eliberarea din mizerie si moarte.
Prin toate se adevereste cuvantul Sf. Ap. Pavel care zice:"Prin multe suferinte ni se cade noua sa intram in Imparatia lui Dumnezeu".Toata cultura, toata civilizatia si progresul nu sunt altceva decat o lupta cu suferinta,o stradanie pentru inlocuirea suferintei. Dar suferinta este izvorul perfectiunii si al sfinteniei. Faptele mari se nasc in suferinta, asa cum florile cele mai frumoase se nasc din spini.
Suferinta este izvorul sublimului, este leaganul vietii si hrana sufletului. Numai prin suferinta castigam viata viitoare.Dupa cum pamantul nu da roade decat fiind muncit,tot astfel sufletul nostru are nevoie de durere spre a fi imboldit la lucru.Suferinta e barbatul,iar fericirea e femeia. Din unirea lor se nasc gandurile cele inalte catre patria cereasca,se nasc copiii virtutilor.Copiii nu se simt bine daca raman cu unul din parinti. Ei se simt bine atunci cand sunt langa amandoi parintii.De aceea,suferinta cu fericirea trebuie la un loc.Acestea ne duc la curatia si sfintenia sufletului.Ne vine apoi indemnul si energia de a lucra cele drepte si sfinte si de a ne bucura pentru intoarcerea fiilor rataciti la Tatal.
Suferinta este o scoala care ne arata ratacirile drumului mers si ne descopera cai noi.Suferinta este o otrava care intareste organismul.Cui pe cui se scoate.Suferinta este ca un dascal energic,in timp ce placerea moleseste.Biserica a slabit intotdeauna in timp de liniste si pace.Ea a facut roade si s-a intarit in prigoane si in suferinta.Bucuria,daca este mai lunga,ne istoveste si ne oboseste.
Sf. Ap. Pavel zice ca Dumnezeu mustra si cearta pe fiii pe care-i iubeste."Dumnezeu se poarta cu voi ? zice El mai departe ca tatal cu fiii sai, caci oare care fiu este pe care nu-l cearta tatal sau? Daca ramaneti fara de certare, atunci sunteti fii din desfranare,nu fii adevarati ai Tatalui ceresc".Suferinta este o lege universala;ea ne curateste sufletul ca un fel de praf de curatat si ne deschide usile imparatiei lui Dumnezeu.Durerea sau suferinta e Crucea noastra.
Crucea este puterea lui Dumnezeu,caci Crucea e nebunie pentru cei pieritori, iar pentru noi cei ce ne mantuim este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu rasplateste cu bucurie si binecuvantare pe toti fiii care se apropie de El cu inima infranta si smerita.Acesta este intelesul suferintei mantuitoare.Suferinta este mama virtutilor,caci durerile ne invata sa fim credinciosi,sa fim mai buni,sa ne iubim unii pe altii,sa fim impaciuitori,ingaduitori si iertatori.Numai ochiul care plange va vedea mai bine pe Dumnezeu.
In felul acesta suferinta nu are numai o infatisare de monstru cu trasaturi satanice,ci o alta fata mantuitoare divina.Acest inteles al suferintei nu-l cunosc decat crestinii adevarati.Crestinii care cauta sa-si mantuiasca sufletul.Nu intalnim acest lucru decat in crestinism.Nici o filosofie,nici o religie nu i-a descoperit acest sens pana la Domnul Iisus Hristos.
Toate religiile aduc remedii contra suferintei,dar nici una nu se aseamana cu invatatura Domnului Hristos, invatatura care e venita de sus de la Tatal,nu de jos de pe pamant.Spre exemplu:budismul,invata ca pentru nimicirea suferintei omul trebuie sa-si ucida dorinta de viata si sa se cufunde in Nirvana, in nefiinta. Acestea sunt de-a dreptul crime impotriva vietii.Ce greseala mare.Cum sa stingi si sa omori dorul de viata cand el e atat de util si universal pentru om?!
Crestinismul dupa Biblie a invatat ca suferinta e urmarea pacatului si mijlocul purificarii.Suferinta este mantuitoare cand sta pe temelia increderii in Dumnezeu. Iata, deci, ca suferinta este un rau care poate servi binelui. In inima crestinului sta Crucea Mantuitorului si cultul ei.Crucea este steagul de lupta si semnul de biruinta al crestinului.Cea mai mare cruce de suferinta a purtat-o Mantuitorul.El ne-a invatat si pe noi sa fim rabdatori in dureri si fericiti in suferinta.El ne-a invatat un lucru mare: ce atitudine sa ia omul in fata durerii. Cand vine durerea,ce trebuie sa faci tu,crestine?
Sunt oameni care in fata durerii si a necazurilor se revolta,plang, injura deznadajduiti si se intreaba maniosi pentru ce atata suferinta?Ba unii chiar se iau la cearta,Il injura pe Dumnezeu si zic: "De ce Dumnezeu,daca e bun,ma lasa sa sufar atat?"Unii au ganduri negre de moarte,altii ajung chiar la sinucidere.
Crucea suferintei lui Iisus ne invata sa induram durerea,adica sa o suferim ca sa se consume,caci ea tot vine.Profestul Isaia numeste pe Iisus ca un om al suferintei care stie sa rabde durerea pentru ca El o primeste si o sufera ca pe o binecuvantare.Insa Dumnezeu nu ingaduie suferinta pentru puterile noastre.El stie cat putem noi sa suferim. De cate ori nu zice omul: "Ah, nu mai pot, nu mai pot!" Si poate mereu.
Asa era un crestin,care de ani de zile se ruga lui Dumnezeu ca sa-i schimbe Crucea suferintei,caci zicea el:"Doamne, nu mai pot, vreau si eu o cruce mai mica". Iata ca intr-o noapte viseaza el o gramada de cruci si pe Domnul Hristos langa ele care ii zise: "Iata fiule, ti-am auzit rugaciunile tale si iti dau voie sa iti alegi crucea pe care o vrei tu".Se uita el,puse mana si incearca cateva cruci din gramada. Dar toate erau mari si grele.Cand privi mai bine,vazu una mai mica intr-o margine si se repezi la ea, o ridica si zise Domnului:" Aceasta, Doamne, o vreau!"
Bine,fiule, dar te-ai uitat sa vezi ce scrie pe dosul ei?Cand se uita omul pe spatele crucii era scris numele lui;era chiar crucea lui pe care o purtase pana atunci si de care voia sa scape.Privind Domnul spre el cu blandete ii zise:"Vezi, fiule,ca Eu nu ingadui suferinta mai presus de puterile tale;aceasta ti-am dat-o si te-ai suparat ca e prea grea.Du-o cu barbatie,fiule,pana la sfarsit ca asa vei primi cununa vietii vesnice.Atunci el isi pleca capul in jos de rusine si se trezi din visul cel minunat si plin de adevar."
Sa fim incredintati,deci, ca Dumnezeu nu ne da mai mult decat putem noi sa ducem. Ni se pare noua ca suferintele noastre sunt prea grele. Dintre toti fii oamenilor nimeni n-a suferit mai mult decat IIsus. Pilda de suferinta mai avem pe prooroci,pe apostoli,pe mucenici si toti sfintii.Din pildele lor putem si noi sa invatam ce pozitie trebuie sa luam in fata suferintelor.Dumnezeu conduce lumea aceasta dupa legile lui eterne. Aici noi nu le putem patrunde,dar vedem cu totii mana lui mangaietoare in suferintele noastre.Dumnezeu transforma suferinta in izvor de sfintenie si bucurie.
De multe ori,dupa suferinta ne vin mari bucurii daca, mai ales,am stiut sa suferim cu rabdare.Cine razbuna,cine rasplateste sangele si suferintele nevinovatilor?Numai prin puterea Sa dumnezeiasca,Iisus Hristos cel omorat de oameni are biserici si apostoli in toata lumea.Proorocii,apostolii si toti sfintii martirizati isi au cultul lor si numele lor scris pe vecie in Cartea Vietii in ceruri si in calendarul crestinatatii pe pamant.Dar vrajmasii lor unde sunt?Cine mai pomeneste cu bucurie despre ei?
Iata,deci,ca Dumnezeu lucreaza in lume.Mana Lui mangaietoare o putem simti la tot pasul cum transforma si cele mai mari dureri in bucurii crestinesti si ceresti. Dar,bineinteles,aceasta numai acolo unde se afla credinta adevarata, unde sunt oameni care vor fi binecuvantati de pe urma suferintei.Cine sufera nu este singur. Cu el sufera cetele sfintilor si ale martirilor.Un crestin adevarat nu fuge de suferinta,nu o blestema,ci lupta cu ea,rabda si o primeste ca pe un dar de la Dumnezeu.
Aceasta este cea mai mare lectie pe care o invatam inaintea Crucii lui Hristos.Caci El a binecuvantat Crucea si El a primit-o cu bucurie.Crucea hraneste curajul,stapaneste firea si intareste nadejdea de izbanda. Morala crestina ne invata ca viata aceasta, fiind scurta, si durerile ei sun prea mici in raport cu viata care ne asteapta.Sa suportam,deci,suferinta cu barbatie crestineasca, caci prin suferinta se curata sufletul de rugina pacatelor si asa vom intra in Imparatia lui Dumnezeu cum au intrat toti sfintii Lui.
Crucea aceasta a suferintei este cea mai grea de dus. Pe aceasta cruce se poticnesc multi,nu ajung s-o duca pana la capat,pentru ca n-au pus la temelie mai intai ceea ce ne-a recomandat Domnul Hristos,astazi:lepadarea de sine.De aceea, Domnul Hristos ne-a spus mai intai de lepadarea de sine, apoi sa ne luam Crucea si, dupa aceea,sa-L urmam si sa-L avem inaintea ochilor nostri intotdeauna si sa invatam de la El cum sa facem si cum sa rabdam in toate zilele vietii noastre.Cruciulita cea vizibila,fie ca o purtam la gat sau ca o avem in casa mai mare sau mai mica,de aur sau de argint, e usor de purtat si ne mandrim cu ea si ne este ocrotitoare si folositoare daca stim s-o respectam cum trebuie,adica sa n-o ducem prin locuri nepermise,sa nu o afumam cu tutun,ca vai acelora si in lumea aceasta si dincolo.
Dar crestinii care se vor folosi cel mai mult si care vor avea cu adevarat folosul cel mai mare vor fi aceia care vor purta aceasta cruce cu doua fete pe care a purtat-o si Iisus, adica crucea vazuta cu chipul lui Iisus rastignit pe ea,iar pe cealalta parte chipul suferintelor pe care sa le intampinam in toate zilele.Ca sa ne intareasca si mai mult in credinta si ca sa ne faca sa intelege si mai bine,spune ca trebuie sa-L marturisim fara rusine inaintea lumii necredincioase.Iata de ce zice mai departe Sf. Evanghelie:"Ca oricine se va rusina de Mine si de cuvintele Mele in neamul acesta desfranat si pacatos,si Fiul Omului se va rusina de el cand va veni in marirea Tatalui Sai cu sfintii ingeri".
Domnul Hristos a numit neamul acesta omenesc de pe pamant, desfranat si pacatos, caci precum femeia care-si lasa barbatul si se duce cu altul este o desfranata si pacatoasa, tot asa este desfranat si pacatos omul care paraseste pe Dumnezeu prin fapte rele si se leapada de El,impreunandu-se cu satana si cu faptele lui.
Ce chinuri grozave au luat sfintii mucenici numai sa nu se lepede de credinta in Hristos,caci ei stiau sigur ca lepadandu-se,vor fi si ei lepadati la ziua judecatii.Lepadandu-se inaintea tiranilor,el stiau ca vor fi stersi din Cartea Vietii,vor pierde Botezul si toate tainele mantuitoare prin aceasta lepadare. Aceasta ispita i-a urmarit pe crestini in toate veacurile ca sa-i faca sa se lepede de Dumnezeu in vreun chip oarecare.
Sa fie atent crestinul nostru! Chiar daca nu marturiseste,caci poate n-are cum sa-L marturiseasca pe Hristos oriunde si oricum si,poate,nu merita chiar toate persoanele sa primeasca invatatura,dar cel putin sa fie atent sa nu se lepede si sa nu se clatine in credinta lui.Amar va fi la ziua judecatii pentru acei crestini care se vor lepada si carora Dreptul Judecator le va spune:"Duceti-va de la Mine, blestematilor,ca nu va cunosc; voi nu M-ati marturisit,voi v-ati lepadat."
Noi crestinii suntem datori,daca vrem sa ne mantuim sufletul, sa marturisim cu gura ceea ce credem,chiar cu pretul vietii noastre ca sa stie oricine de ce suntem crestini,de ce suntem botezati,cununati si increstinati.Sa nu ne fie rusine de numele de crestin,caci mare este numele acesta inaintea lui Dumnezeu si al ingerilor.Mult mai de pret suntem noi inaintea lui Dumnezeu decat orice de pe fata pamantului,pentru sufletul acesta nemuritor pe care-l purtam,caci sufletul este scanteie nemuritoare din el si vrea ca sa-l ducem acolo in Imparatia cerului langa el,la Dumnezeu care ni l-a dat.
Sa stam bine si sa stam cu frica;sa luam aminte in toate zilele vietii noastre la toate ispitele, la toate cursele care ne vin si sa fim gata a raspunde cu rabdare,cu credinta,cu dragoste si cu semnul sfintei cruci,caci noi crestinii ortodocsi numai prin facerea semnului sfintei cruci marturisim pe Dumnezeu. De aceea,este lasat de sfintii parinti ca noi crestinii ortodocsi sa facem semnul sfintei cruci pe fruntile noastre si pe piept,pentru ca sa marturisim pe Dumnezeu, sa marturisim ca suntem ucenici ai Lui,sa marturisim suferinta,moartea si invierea Lui.
De sfanta Cruce se cutremura puterile iadului,voievodul intunericului fuge, nu sufera semnul acesta asa cum nu il sufera sectantii care au fost inselati de el. Sa pastram bine credinta noastra ortodoxa, sa punem la suflet toate invataturile ei si nu numai sa le gustam, ci sa mancam zdravan aceasta hrana duhovniceasca, cuvantul lui Dumnezeu, care este viu si lucrator si care va lucra in sufletul nostru,in viata noastra,in casele noastre,in copiii nostri si asa ne vom mantui.


Rugaciune
O,prea Milostive si mult Indurate!Cela ce ne-ai aratat calea cea adevarata, vino in ajutorul nostru si,cu Harul Tau, ajuta-ne sa ne lepadam de toate ticalosiile vietii acesteia,sa ne lepadam usor de omul cel vechi al pacatului.Sa ne luam Crucea cea mantuitoare,sa ne luam suferintele oricare ne vor veni asupra noastra ca sa Te putem urma blanzi si linistiti,sa putem merge totdeauna dupa Tine, ca sa ne mantuim si noi din intunericul lumii acesteia si sa fim fii Tai,in vecii vecilor.
Amin.

luni, 13 septembrie 2010

PREDICĂ LA ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI


PREDICĂ LA ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI


... şi s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponţiu Pilat... (Simbolul credinţei Crezul)

Fraţi creştini,


Astăzi se arată şi se înalţă semnul cinstitei şi sfintei Cruci, taina cea ascunsă de toate seminţiile pământului, dar care s-a arătat spre mântuirea noastră, căci noi creştinii, prin semnul sfintei Cruci ne aducem mereu aminte de binele ce ne-a făcut Dumnezeu şi de mila pe care a avut-o El pentru noi păcătoşii. De aceea, prăznuim cu bucurie înălţarea sfintei Cruci şi ne închinăm cu frică şi cu veselie sufletească, sărutând-o.
Astăzi este bucurie în cer şi pe pământ; astăzi se veselesc îngerii şi prăznuiesc oamenii credincioşi luminata şi sfânta Cruce a lui Hristos.Prin această sfântă Cruce s-a risipit împărăţia diavolului,blestemul s-a călcat,moartea s-a omorât,iadul s-a golit,morţii au înviat şi cerul s-a deschis.
Astăzi sfânta Biserică ortodoxă închipuie raiul, fiindcă aşa cum a fost în rai pomul cel de viaţă făcător care a omorât pe Adam pentru greşelile lui,aşa este sfânta Biserică raiul cel vremelnic al creştinilor care are cinstita Cruce, lemnul vieţii care a înviat pe Adam prin moartea Domnului Hristos. Pentru aceasta se înalţă sfânta Cruce ca să ne facă să cunoaştem că ea este începătura învierii a toată firea omenească din păcatul lui Adam şi că toţi cei ce cred în Domnul Hristos care s-a răstignit pe ea vor fi mântuiţi de păcatele lor.
Iată de ce astăzi ne veselim şi ne bucurăm, dat totodată trebuie să suspinăm din inimă şi să vărsăm lacrimi fierbinţi aducându-ne aminte de chinurile şi moartea cea amară a Domnului Iisus, aducându-ne aminte şi văzând cu ochii noştri sufleteşti şi trupeşti Crucea pe care a purtat-o pe umerii Săi mergând la răstignire ca un miel spre junghiere.
Nici un copil nu se bucură când vede înaintea ochilor lui pe tatăl său mort, mai ales când ştie că el este vinovat de moartea tatălui său.Desigur,că tocmai atunci i se cade să plângă cu amar,căci pentru greşeala lui a trebuit să moară părintele său drag.Aşa şi noi, să plângem cu lacrimi amare, fiindcă pentru păcatele noastre a murit Făcătorul nostru de bine Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Această sfântă Cruce a fost închipuită de la începutul lumii şi proorocită de toţi profeţii.
Să ascultăm acum pe scurt însemnătatea praznicului sfintei Cruci şi cum s-a stabilit de sfinţii părinţi această sărbătoare importantă.
Necredincioşii şi zavistnicii evrei nu ştiau cum să ascundă învierea Domnului. Ei s-au sfătuit mai întâi să pecetluiască mormântul ca nu cumva să învieze Domnul Hristos. S-au dus repede la Pilat şi i-au spus: "Ne-am adus aminte că înşelătorul acela a zis că după trei zile va învia. Porunceşte să fie păzit mormântul".
Pilat a trimis ostaşi pentru pază, care au pecetluit mormântul cum au ştiut mai bine.Duminică dimineaţa, pe când ostaşii străjuiau,Arhanghelul Mihail s-a coborât ca să-L primească pe Domnul Slavei cu smerenie.Ostaşii au adormit şi au amorţit, neputând privi lumina orbitoare de la Marele Luminător al lumii, Iisus, dar au simţit puterea şi învierea Lui şi au spus cu gură de foc că Iisus a înviat cu adevărat.
Vestea învierii a mers ca fulgerul, pe de o parte de la ostaşi, iar pe de altă parte de la femeile mironosiţe, în frunte cu Maria Magdalena, care au vestit ucenicilor că Iisus a înviat. Lumina învierii lui Iisus străbătea pretutindeni ca fulgerul iar căpeteniile evreieşti turbau de supărare. Neavând ce să mai facă, s-au sfătuit să cheme pe ostaşi şi, dându-le bani, i-au rugat să spună la lume că L-au furat ucenicii Lui pe când dormeau ei.
Unii din ostaşi au făcut întocmai cum li s-a cerut şi, de aceea, între evrei merge vorba şi astăzi că Iisus nu a înviat, ci L-au furat ucenicii. Alţi ostaşi însă, în frunte cu Longhin sutaşul, care a fost de faţă, n-au primit bani, ci au spus adevărul chiar cu preţul vieţii lor. Acest Longhin a spus răspicat: "Cu adevărat,Hristos a înviat!" A susţinut cu tărie acest lucru până a murit martir chinuit de păgâni.
Trecând timp de la învierea Domnului iar ucenicii, având contact direct cu Iisus cel înviat, făceau şi ei multe minuni în numele Lui. Astfel vindecau orbi şi ologi, tămăduiau orice boală şi înviau chiar şi morţii.Evreii necredincioşi scrâşneau cu dinţii de mânie şi-i închideau pe ucenici în temniţele lor, bătându-i şi ameninţându-i cu moartea. Ei s-au sfătuit apoi să ascundă locul unde a fost răstignit şi îngropat Domnul Iisus ca oamenii să nu mai ştie nimic şi să uite.
Evreii socoteau că, dacă oamenii vor vedea mereu Crucea, groapa şi Golgota, nu-L vor uita pe Iisus, ci-şi vor aminti mereu de învăţăturile Lui, de minunile Lui şi vor crede şi mai mult Dumnezeierea Lui.Iată răutatea, iată vrăjmăşie drăcească, fiindcă tot iadul se răsculase împotriva lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu.
Aţi auzit cum au zis: "înşelătorul acela".O, Doamne, cum de nu s-a despicat pământul ca să-i înghită atunci când L-au făcut pe Dumnezeu înşelător.Dar Dumnezeu le rabdă şi aşteaptă şi lasă toate ca să se lămurească lumea. Aşa a fost, aşa este şi aşa va fi până la sfârşit.Cei cu capul aiurit vor crede minciuni.
Dumnezeu i-a lăsat însă să-şi îndeplinească sfatul lor cel rău,fiindcă trebuia să se împlinească cele spuse de Domnul Hristos despre oraşul Ierusalim, că va fi ars cu foc şi va fi pustiit, iar locuitorii tăiaţi şi omorâţi şi duşi robi peste tot pământul. Pentru îndrăzneala pe care au avut-o aspra Domnului Hristos au plătit şi plătesc şi astăzi,căci de atunci au pierdut patria şi împărăţia cerească şi au fost împrăştiaţi pe toată faţa pământului.
Evreii au îngropat Crucea Domnului, au îngropat piroanele Lui, au astupat toate locurile de pe Golgota, precum şi mormântul unde a fost îngropat Domnul. Acestea toate au rămas ascunse până în anul 327 în zilele marelui împărat Constantin,cel dintâi împărat creştin.
Acest împărat a primit credinţa şi religia cea adevărată în Iisus Hristos printr-o minune dumnezeiască. El trebuia să intre în război cu Maxentie, împăratul Romei, care avea o mulţime de ostaşi bine înarmaţi,iar Constantin avea mult mai puţini şi,de aceea,era întristat.Dar,într-o zi i se arată pe cer chipul sfintei Cruci strălucind mai mult decât soarele pe care erau scrise aceste cuvinte: "Cu acest semn vei birui!"
Văzând acest semn, împăratul Constantin a primit curaj şi poruncit să se facă cruci şi să fie puse pe steaguri.A plecat astfel la război pe care l-a câştigat cu puţina lui oaste şi,după ce a luat împărăţia Romei,s-a botezat în numele Sfintei Treimi şi a trimis apoi pe maica sa,Elena,la Ierusalim ca să caute Sfânta Cruce.Era în anul 327.
Împărăteasa Elena a fost întâmpinată de patriarhul Macarie şi, cu toţii, au înălţat rugăciuni către Dumnezeu ca să li se descopere locul de pe Golgota, unde a fost răstignit Domnul Hristos. În urma rugăciunilor înălţate au aflat trei cruci, precum şi piroanele cu care Domnul fusese ţintuit. Mare bucurie a avut fericita Elena aflând cinstita Cruce.
Tot atunci s-a făcut şi o mare minune, căci murise de curând o fată de neam mare iar patriarhul Macarie a atins de trupul neînsufleţit,pe rând,cele trei crucişi atunci când a fost atinsă de crucea pe care fusese răstignit Iisus,fata a înviat şi,mulţumind lui Dumnezeu,a început să propovăduiască cu glas mare puterea sfintei Cruci.Răspândindu-se vestea că s-a aflat Sfânta Cruce, s-a strâns îndată mulţime mare de popor care dorea să vadă cinstita Cruce. Dar, pentru că nu ajungeau cu toţii s-o poată vedea, patriarhul Macarie s-a suit pe un amvon şi,ridicând cinstita Cruce, toată mulţimea, văzând-o, a strigat cu glas mare: "Doamne, miluieşte-ne!"
De atunci şi până în zilele noastre se prăznuieşte această sărbătoare Înălţarea Sfintei Cruci căci în această zi sfânta Cruce a fost înălţată în văzul tuturor spre bucuria a toată lumea creştină şi spre lauda şi cinstea Domnului nostru Iisus Hristos.Acestea sunt,pe scurt,cele legate de praznicul de astăzi şi bucurie mare a cuprins de atunci tot neamul creştinesc care s-a închinat şi a sărutat cinstita Cruce.
Dar,pentru că Sf. Evanghelie de astăzi ne-a amintit despre suferinţele lui Iisus,despre judecata nedreaptă a lui Pilat,despre Crucea şi răstignirea Lui,care ne-au răscolit sufletul,să pornim şi noi pe urmele paşilor Lui,pe drumul calvarului.Veniţi să vedeţi în ce stare jalnică au adus pe Dumnezeu mâinile nelegiuite şi spurcate ale omului.Când mă uit la cel răstignit pe Cruce,mă gândesc şi la cel ce L-au răstignit.În moartea lui Dumnezeu săvârşită cu nedreptate, descopăr pe ucigaşul de om.Cauza patimilor şi morţii lui este însuşi omul,creatura mâinilor Lui,acela care a fost înzestrat cu frumuseţe,împodobit cu nemurire sufletească şi îndulcit cu atâtea bunătăţi de sus.
Motivul lacrimilor noastre acesta trebuie să fie, iubiţi creştini,pentru că noi L-am răstignit şi omorât pe Dumnezeu nostru,să plângem, mai ales,că altcineva n-a pătimit pe lume mai mult decât a pătimit El.Trebuie să plângem şi pentru patima Lui şi pentru firea noastră veşnic nemulţumită.Veniţi, dar,să ne suim pe muntele Domnului,pe vârful Golgotei şi să observăm priveliştea cea înfricoşată,să privim întunericul ce acoperă faţa pământului.
Lemnul cel cinstit să ne arate calea.Vino în faţa noastră, fericite lemn al Domnului,tu care ai fost stropit cu sângele cel dătător de viaţă al lui Hristos. Sfântă Cruce, tu eşti masa pe care s-a plătit răscumpărarea omenească!Sfântă Cruce, tu eşti scaunul prea cinstit pe care a şezut noul Împărat al lui Israel!Sfântă Cruce,tu eşti scara cerului care ne sui la rai!Sfântă Cruce, tu eşti stâlpul de lumină care povăţuieşti poporul creştinesc la dumnezeiasca făgăduinţă, la patria cerească!Sfântă Cruce,a Bisercii noastre,întărirea şi lauda noastră,tu eşti pricina mântuirii noastre!
Fraţi creştini,judecătorii lui Hristos sunt doi arhierei: Anna şi Caiafa. Când Domnul Hristos răspunde la întrebări,Anna porunceşte să fie lovit ca să tacă, iar dacă nu vorbeşte,Caiafa se mânie şi-L jură să vorbească.Ce trebuie să facă? Dacă vorbeşte,este condamnat,dacă tace,e socotit nebun.
O,arhiereule fără dar,de ce te juri,de ce cauţi mărturii mincinoase,pentru ce te tulburi ca să afli cine este Iisus?În curte este un ucenic al Lui,întreabă-l şi acela va spune adevărul.Unde eşti,Petre?Vino de mărturiseşte tu."Nu cunosc pe omul acesta!"
Cum,Petre, tu nu mai cunoşti pe Dumnezeul tău,pe învăţătorul al cărui ucenic eşti de pste trei ani,nu mai cunoşti pe Acela care te-a făcut din pescar căpetenia apostolilor?Nu cunoşti pe Acela care ţi-a spălat picioarele?Nu este El,Petre, despre care tu ai zis că este Fiul lui Dumnezeu? Nu este Acesta despre care ai spus, cu câteva zile mai înainte, că mai bine preferi să mori decât să te desparţi de El?
O,Petre,Petre,te juri în faţa unei slujnice că nu-L cunoşti pe omul acesta. Nu vezi cum te mustră însuşi Pilat, cel care-L arată în faţa poporului şi care spune:"Nu găsesc în El nici o vină!"Ah,Iisuse al meu,de ce spune Petru că nu te mai cunoaşte? Poate să aibă dreptate,fiindcă eşti de nerecunoscut, pentru că Ţi-ai pierdut chipul şi frumuseţea feţei,aşa de mult au desfigurat-o palmele, scuipările şi rănile sângerânde.
Cum să te mai cunoască din atâtea răni groaznice şi atâtea semne pe trupul şi faţa Ta?Iată un lucru nemaipomenit:Pilat spune cu gura lui,poporului,că nu se găseşte în Tine nici o vină.Dar cununa de spini pentru ce Ţi-au pus-o,dacă nu-Ţi găsesc nici o vină?Vai!Patimă,cu adevărat,batjocură peste firea omenească!De aceea, ziceai în grădina Ghetsimani:"Întristat este sufletul Meu până la moarte". Unde eşti,Petre?Dar Petru s-a pocăit,îi pare rău şi ochii lui sunt acum două izvoare de lacrimi amare.
Sfântă Marie,mamă amărâtă, mai cunoşti pe dulcele tău Fiu?De unde să mai vadă de atâta îmbulzeală!?Să-L vezi Tu,Părinte ceresc,vezi pe Fiul Tău,pe care L-ai născut mai înainte de luceafăr.Dar, în vremea aceasta,şi Tatăl şi-a acoperit fericiţii Săi ochi cu aripile serafimilor să nu mai vadă patima Fiului Său.
La vremea aceasta,apostolii şi ucenicii L-au lăsat şi au fugit.Acum Iisus este omul care nu mai are pe nimeni ca să i se facă milă de El.O, soare, înfricoşează-te!Iar voi, ceruri, suspinaţi! Din toată această mulţime de popor nu se găseşte nimeni căruia să-i fie milă de El.Toţi doresc sângele Lui şi toţi strigă: "Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!" Cum să nu zici,Iisuse: "Întristat este sufletul Meu până la moarte"?!Mielul lui Dumnezeu, linişteşte-Te puţin, pentru că Pilat mai încearcă o dată să te scape de la moarte.
La evrei erau un obicei ca de Paşti să fie slobozit un condamnat la moarte pe care îl cerea poporul.Era atunci un tâlhar vestit Baraba pe care poporul,îndemnat de căpeteniile preoţilor,a cerut să fie eliberat,iar Iisus să fie răstignit.Pilat stă pe gânduri şi nu ştie ce să facă.
O, Pilate, tu eliberezi pe Baraba, dar acesta este un tâlhar, un hoţ, care a băgat spaima în toată Iudeea. Vei hotărî răstignirea lui Hristos? Pilat întreabă iarăşi pe Iisus: "Ce ai făcut, pentru că, iată, neamul Tău Te-au adus aici la mine?" O,Pilate,de ce întrebi ce-a făcut?Deşi tu eşti străin în Ierusalim,nu eşti însă străin de multe minuni pe care le-a făcut.
Întreabă pe toţi cei ce s-au folosit de mila şi ajutorul lui Iisus Dumnezeu. Întreabă popoarele care s-au săturat de pâine;întreabă pe samarineanca cea desfrânată întreabă pe Maria Magdalena din care a scos şapte draci;întreabă pe Zaheu cel lacom,pe Lazăr cel mort de patru zile şi apoi înviat; întreabă,Pilate,pe fiica lui Iair şi chiar pe femeia ta,Claudia, care a fost de faţă când Iisus a înviat-o şi a dat-o părinţilor ei.Întreabă pruncii Ierusalimului, Pilate!
Ce a făcut?Dar ce n-a făcut,o,Pilate?!Dacă ai avea minte să înţelegi teologia cea înaltă, eu ţi-aş spune că acesta este Cuvântul cel mai înainte de veci care a făcut cerul şi pământul,marea şi izvoarele,soarele şi luna,stelele şi lumina, păsările, animalele şi toate câte se văd şi nu se văd.Un singur lucru,însă,n-a făcut.Fiul lui Dumnezeu n-a făcut păcatul şi,să ştii,Pilate,că de un singur lucru nu ştie.Nu ştie de frică.El este Dumnezeu adevărat şi,într-o clipă,poate să vă piardă şi să vă nimicească pe toţi.
Pilat nu mai răspunde. Îi întoarce spatele,pentru că un cuvânt al arhiereilor i-a astupat gura şi urechile.Iată,acest cuvânt strigat de tot poporul:"De vei elibera pe Iisus,nu eşti prieten al cezarului".Astfel,judecătorul Pilat,ca să nu-şi piardă scaunul şi postul lui,avantajele lui,nu mai vede adevărul,poate să piardă toată lumea.El îl osândeşte la moarte pe Iisus şi dă sentinţa cerută de iudei, zicând:
"Eu, Ponţiu Pilat, procuratorul din Imperiul roman, în sala înalţilor prinţi, condamn cu pedeapsă de moarte pe Cruce, pe numitul de popor Iisus Nazarineanul un răzvrătitor şi un răsculător contra legilor Tiberiu,care este rege şi împărat al romanilor.Ordon şi hotărăesc soarta lui prin răstignire pe Cruce,dimpreună cu alţi doi,după obiceiul celor condamnaţi.Însărcinez pe primul meu căpitan, Comuto Corneliu,ca să-L ţină legat în public, prin raionul Ierusalimului,apoi,bătându-L şi îmbrăvându-L cu o mantie roşie,să-L încoroneze cu o coroană de spini pe cap.Să fie obligat a-şi duce Crucea pe umeri spre a servi de exemplu pentru toţi tâlharii şi împreună cu El să fie răstigniţi şi alţi doi tâlhari în locul numit al Căpăţânii Golgota.
Acela care va fi răstignit, să fie lăsat pe Cruce pentru sfidarea publicului, iar deasupra Crucii să fie scris în evreieşte,greceşte şi latineşte: Iisus Nazarineanul,regele iudeilor.Ordon ca toţi subalternii mei să îndeplinească în grabă această datorie a lor şi să execute întocmai cum am hotărât eu,infailibilul,după legile romanilor.Ierusalim, 23 martie, 5508,de la creaţie"
Astfel s-a săvârşit asasinarea Fiului lui Dumnezeu,Iisus Hristos.Cine poate spune cu de-amănuntul, cu câtă sete au sfârşit trupul cel sfânt şi curat al celui mai drept fiu al poporului iudeu după trup?Bătăile cu biciul noduros cu plumb la vârf,apoi coroana de spini pe care I-au îndesat-o pe cap cu loviri pătrunde adânc să rupă carnea, iar sângele să curgă peste ochi şi peste faţă.
Tot trupul Domnului era o carne vie şi o masă roşie de sânge.Călăii L-au acoperit cu o mantie, care s-a lipit de sângele ce curgea şiroaie.Aşa bătut, istovit, vânăt la faţă, cu ochii în lacrimi, cu cununa de psini căută peste ochi,, cu părul încurcat de palmele şi loviturile primite, hulit şi insultat, a mai trebuit ca pe umărul rănit să-şi pună Crucea pe care să şi-o ducă singur în plină arşiţă a soarelui, de la Pretoriu până sus pe Golgota,cale de un ceas.
Acolo sus pe Golgota a suferit piroane reci şi ruginite şi alte multe suferinţe grele pentru noi şi pentru mântuirea noastră.Dar,din durerile pe care Le-a suferit,cea mai grea era aceea că Domnul Hristos,ca Dumnezeu adevărat,vedea de pe Cruce,de acolo de sus,că pentru muţi suferă în zadar,fiindcă mulţi se vor ţine, mai departe,tot de păcate;nu se vor trezi la o viaţă bună,nouă nu se vor face mai buni,mai blânzi,mai iertători, mai răbdători.Pe mulţi îi vor apuca moartea nepregătiţi, nespovediţi şi neîmpărtăşiţi,împietriţi şi înrăiţi,cu păcate mari de moarte.Pentru aceştia în zadar s-a răstignit Hristos,căci iadul îi mănâncă pe toţi. Vai nouă,dacă nu ne trezim în clipele acestea, dacă nu punem început bun vieţii noastre.
Mulţimea războaielor care au bântuit pământul au făcut ca lemnul Crucii să fie împărţit şi răspândit în mai multe locuri.Aşa se găseşte o parte la Ierusalim,o parte prin Grecia, într-o capelă din Paris,capelă care are vârful cupolei ascuţit ca un spin şi unde se află şi coroana de spini pe care a purtat-o Domnul Hristos în acele zile grele.La Roma se păstrează unul din piroanele răstignirii şi tot acolo se află scara din palatul lui Pilat pe care a căzut Mântuitorul şi şi-a zdrobit picioarele şi mâinile,atunci când plin de sânge a fost îmbrâncit afară.
Tot la Roma se află o tăbliţă de lemn de cedru pe care au fost scrise în trei limbi cuvintele:"Iisus Nazarineanul regele iudeilor".La Roma se mai află o zăbală făcută pentru calul împăratului Constantin, de mama sa Elena dintr-un piron găsit pe Golgota, ca fiul său să fie apărat în războaie.La Torino există giulgiul sfânt, pânza în care s-a imprimat întreaga Lui figură.De asemenea, la o biserică, lângă Paris, se află mantia plină de sânge şi haina lui Iisus.Acest lucru înfricoşător îl descoperă chia rşi ştiinţa înaintată a veacului al XX-lea în urma cercetărilor făcute.
După aproape 2000 de ani de la răstignirea Domnului s-au fotografiat şi împrăştiat în lumea întreagă chipul Domnului de pe giulgiu,ca să afle toţi şi să cunoască pe Cel ce s-a jertfit pentru mântuirea noastră.Aşa au fost descoperite cu câţiva ani în urmă în arhivele cezarilor,nişte scrisori din vremea Mântuitorului. Iată atâtea şi atâtea dovezi.
Să ne cercetăm,deci,fiecare adâncul sufletului nostru şi să vedem cât suntem noi de recunoscători faţă de Mântuitorul nostru,care a pătimit atât de mult pentru mântuirea noastră ca să ne scape din robia păcatelor,a diavolului şi a iadului. Dacă până acum nu am cunoscut ce a făcut El pentru noi,să începem de astăzi înainte o viaţă mai plăcută Lui,să cunoaştem şi să-I mulţumim pentru jertfa dragostei Lui,faţă de noi păcătoşii,căci pentru noi a murit.
Istoria parcă se repetă cu fiecare generaţie.Acelaşi Iisus şi astăzi este prins,lovit şi bătut.În faţa noastră stă legat şi scuipat.Să recunoaştem jertfa Lui,osteneala Lui,căci fără plată ne mântuieşte, fără să-I dăm ceva, pentru că nu avem ce să-I dăm.Tot pământul şi cerul sunt ale Lui.El un singur lucru ne cere sufletul care este nemuritor.Pentru acest suflet a făcut acea jertfă,a venit să ne înveţe,să ne arate calea şi pentru acest suflet şi astăzi ne vorbeşte,căci cele ce vă spun nu sunt cuvintele mele,ci ale Lui.El este Mântuitorul,El este Izbăvitorul.
Să-L cunoaştem,să-L credem,să-L ascultăm şi să facem ceea ce ne spune.Alt mântuitor nu va veni.Tot El va veni pe norii cerului să judece viii şi morţii şi să răsplătească fiecăruia după faptele lui.Să lăsăm răutatea,să lăsăm păcatele,să ne stăpânim gurile,să vorbim mai puţin cu lumea şi să vorbi mai mult cu Dumnezeu în rugăciune ca să fim scutiţi de rele şi să nu ne pierdem sufletul.
Să lăsăm iscodirile, care fac mare rău sufletului.Cei care sunt iscoditori se aseamănă cu iscoadele care veneau la Mântuitorul să-L ispitească,să-L prindă cu ceva,ca să aibă de ce să-L judece.Cu aceia se vor chinui toţi iscoditorii şi iscoadele care seamănă zâzanie şi discordie.


Rugăciune
O, Răstignitule Iisuse,o,dragoste fără margini,care pentru mântuirea noastră ai suferit atât de mult!Coboară-Te de pe Cruce şi, cu ranele Tale tămăduieşte rănile pe care ni le-au lăsat păcatele noastre şi împărăţeşte Tu cu Crucea Ta cea sfântă în sufletele noastre,ca să fim ai Tăi sfinţiţi,curaţi şi luminaţi.Iar tu,Pilate,să dai jos tăbliţa pe care ai scris:"Iisus Nazarineanul,regele iudeilor" şi să scrii aşa:"Iisus Hristos,Împăratul creştinilor". Amin.

marți, 7 septembrie 2010

PREDICĂ LA PRAZNICUL NAŞTERII MAICII DOMNULUI

PREDICĂ LA PRAZNICUL NAŞTERII MAICII DOMNULUI


Naşterea ta de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea (Tropar)

Fraţi creştini,


Ziua naşterii fiilor lui Adam şi a Evei, era socotită ca o zi de triste-ţe pentru cei ce se năşteau şi nu de bucurie fiindcă erau nişte fii ai mâniei, ai păcatului şi chiar vrăjmaşi a lui Dumnezeu. Erau socotişi pieirii şi moştenitori ai blestemului Dumnezeiesc, căci până la Mântuitorul toată lumea mergea în iad, şi buni şi răi. Cu naşterea Fecioarei Maria, au început să se ivească zorile de ziuă, să treacă noaptea aceasta de întuneric şi să se aştepte soarele dreptăţii care va lumina lumea şi o va răscumpăra din blestemul cel greu în care căzuse.
Iată de ce naşterea Sf. Fecioare Maria este un eveniment mare de bucurie pentru neamul omenesc. Pe această Fecioară o aşteptau prooroci, patriarhi vechiului Testament şi tot neamul omenesc. Împăratul Solomon înainte de naşterea Sf. Fecioare cu mulţi ani o vesteşte cu duhul zicând: "Cine este această fericită făptură care se iveşte în calea vieţii cu atâtea haruri? Ea este strălucitoare ca zorile unei frumoase zile, plăcută ca luna şi aleasă ca soarele. Este puternică şi înfricoşătoare, ca armatele aşezate în linie de bătaie cărora nimeni nu le poate sta împotrivă".
Într-adevăr, Sf. Fecioară este înfricoşătoare pentru iad, căci s-a născut ca să zdrobească capul şarpelui diavol şi să se distrugă împărăţia păcatelor.Dar pe cât este de înfricoşătoare pentru diavoli, pe atât este de mângâietoare pentru sărmanii oameni afundaţi până atunci în întuneric, în sclavie şi idolatrie. Ea se naşte ca să devină maică a Mântuitorului, a Fiului lui Dumnezeu. Se naşte pentru a lucra mântuirea neamului omenesc, pentru a fi Regina şi împărăteasa cerului şi a pământului.
O, cât este de slăvită Naşterea Sfintei Fecioare Maria! Dumnezeu - Tatăl îşi pune toată bunăvoinţa. Dumnezeu - Fiul vede mai înainte în ea pe Maica Sa iubită, iar Dumnezeu-Sf. Duh se odihneşte în ea şi o umbreşte ca pe o Fecioară şi mamă sfântă fără de prihană. Îngerii slăvesc cu cântării de bucurie şi se luminează prin venirea ei în lume. Leagănul Sf. Fecioare Maria a fost înconjurat de smerenia cea mai adâncă şi de sărăcia cea mai desăvârşită. Ea trebuia să distrugă păcatul mândriei care se înrădăcinase adânc în inima omului. Prin exemplu ei a arătat lumii că smerenia şi sărăcia vor umple de daruri cereşti pe cei ce urmează. Ascultaţi acum cum scrie Sf. Scriptură despre naşterea Preacuratei Fecioare Maria.
In Palestina era un om cu numele Ioachim, care avea o soţie ce op chema Ana. Amândoi erau de neam mare, împărătesc şi arhieresc, plini de bunătate şi de milostenii. Erau smeriţii şi evlavioşi, nelipsind de la biserică, unde aduceau lui Dumnezeu Jertfe şi mulţumiri pentru binefacerile primite. Erau însă foarte mâhniţi, căci ajunseseră la adânci bătrâneţi şi nu aveau nici un copil.
În vremea aceea cei care nu aveau copii erau socotiţi ca lepădaţi de Dumnezeu şi de aceea erau dispreţuiţi, iar ceilalţi nu primeau nimic din mâna lor. La biserică ei trebuiau să stea mai în urmă şi când aduceau jertfe la altar ei erau ultimii.
Într-una din zile fiind sărbătoare mare la evrei, s-au dus la biserică şi Ioachim cu soţia lui. Din râvnă pentru Dumnezeu, au îndrăznit să aducă jertfă înaintea celorlalţi. Preotul s-a mâniat foarte tare şi i-a înfruntat cu cuvinte aspre. Ioachim şi Ana au ieşit afară ruşinaţi şi mergând spre casă bătrânul Ioachim spuse femeii sale: "Pe mine nu mă mai trage inima să merg în casa mea, pentru că suntem urgisiţi de Dumnezeu şi de oameni. Du-te tu singură şi dă milostenie la săraci, fă rugăciuni, iar eu mă duc în munte la peşteră acolo voi posti şi voi ruga pe Dumnezeu cu lacrimi, să se milostivească spre noi şi să ne dăruiască şi nouă un copil.
Despărţindu-se unul de altul, Ana s-a dus acasă, a intrat în grădină şi îngenunchind se ruga lui Dumnezeu zicând: Doamne Atotţiitorule, cela ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul şi pământul şi toate câte se văd; Cela ce ai zis făpturilor Tale să crească şi să se înmulţească Cela ce ai binecuvântat pe Sarra soţia lui Avraam şi la bătrâneţe a născut pe Isac; dă-mi Doamne şi mie roadă pântecelui meu ca să scap de ocara oamenilor şi făgăduiesc că ce voi naşte, fie fată fie băiat, îl voi dărui cu toată inima să slujească Ţie toată viaţa în biserica Ta cea sfântă.
Ioachim, bărbatul ei , se ruga în acelaşi timp sus în munte petrecând în lacrimi şi post. Văzând Dumnezeu suspinele celor doi bătrâni, a trimis pe arhanghelul Gavriil acolo în munte la Ioachim care i-a zis: Bucură-te Ioachime şi te veseleşte; eu sunt îngerul lui Dumnezeu, Gavriil, şi am venit la tine să-ţi spun că vei avea o fecioară, care va naşte în fecioria sa pe Împăratul lumii. Lasă supărarea şi mergi vesel acasă că a auzit dumnezeu rugăciunile tale. Acestea zicând îngerul s-a dus şi la Ana spunându-i şi ei aceleaşi cuvinte.
După ce a auzit cuvântul îngerului, Ioachim s-a dus acasă unde a aflat-o şi pe Ana veselă, iar după nouă luni aceasta a născut o fetiţă frumoasă, şi sfântă, prin împreunare firească, dar care era rodul postului, al lacrimilor, milosteniilor şi rugăciunilor.
În acea vreme evreii aveau obicei să cheme preoţii a opta zi după naştere ca să pună nume pruncului. Aşa au făcut şi Ioachim şi Ana şi au botezat-o pe fiica lor Maria ce se tâlcuieşte Împărăteasă. În limbajul elinesc aceasta înseamnă izbăvitoare - va izbăvi deci neamul omenesc din ghearele diavolului şi din muncile iadului.
Acest praznic îl sărbătorim noi astăzi fraţi creştini, această taină o prea mărim. Lăudăm pe Ioachim şi pe Ana, părinţii Maicii Domnului. Pe cât au fost de supăraţi, pe atât de mult i-a bucurat Dumnezeu, dăruindu-le pe cea mai aleasă dintre toate neamurile, pe cea care a împăcat cerul cu pământul , pe Dumnezeu cu oamenii. De aceea Sfânta Biserică cântă cu mare glas troparul naşterii sale zicând: "Naşterea ta de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru. Şi dezlegând blestemul a dat binecuvântare şi stricând moartea ne-a dăruit nouă viaţă veşnică.
Într-adevăr, născându-se în Nazareth Sfânta Fecioară, s-a vestit sfârşitul trist al nopţii păcatului şi s-au ivit zorile unei zile luminoase. Ştim cu toţii că atunci când se revarsă zorile dimineţii toată firea se bucură. Sfânta Fecioară vestea sfârşitul relelor noastre, vestea oamenilor sosirea zilei în care va străluci soarele dreptăţii care va veni să lumineze lumea.
Fecioara Maria este asemănată cu luna care este mai strălucitoare decât toate stelele şi care îşi împrumută strălucirea de la soare şi luminează în timpul nopţii. Iisus - adevăratul soare nu se arătase încă, dar Maria îl vesteşte şi întunericul de care era pătrunsă omenirea începe a se risipi. Prin minunata strălucire a virtuţilor sale ea este asemănată chiar cu soarele însuşi, mai ales că străluceşte ca un soare între noi şi Dumnezeu. Iată despre cine zicea Solomon împăratul: "Cine este aceasta care se iveşte ca zorile, frumoasă şi aleasă ca soarele?
Dar naşterea Sfintei Fecioare Maria a adus o mare deznădejde demonilor din iad, producând întristare lui lucifer şi îngerilor lui. Prin naşterea ei s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu pe care îl spusese şarpelui înşelător în rai: Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi între sămânţa ei. Aceasta va zdrobi capul tău. Într-adevăr, prin naşterea Fecioarei Maria diavolul a suferit groază mare, de aceea Sf. Biserică cu mare dreptate a orânduit să proslăvim amintirea acestei sărbători şi să ne bucurăm şi noi împreună ci proorocii, îngerii şi toţi sfinţii.
Iată de ce iubiţi creştini, suntem datori să urmăm pilda vieţii şi credinţei Fecioarei Maria. Dacă astăzi Sf. Fecioară stă pe tron strălucit şi s-a înălţat mai presus decât toţi îngerii, aceasta se datoreşte sfinţeniei, virtuţile ei şi grijii pe care a avut-o să rodească darurile primite de la Dumnezeu.
Dar noi ce facem cu harurile primite la botez, atunci când am devenit moştenitori ai împărăţiei cerurilor? Avem noi grijă să facem fapte de credinţă, de nădejde, de dragoste, sau am îngropat talantul? Ne interesăm noi cum să practicăm viaţa creştină, sfinţenia, umilinţa, curăţia, răbdarea, milostenia şi toate celelalte după care ne cunoaştem că suntem fii Lui?
După cum observăm în lume, întuneric mare domneşte în inima, mintea şi viaţa oamenilor, căci în întuneric sufletesc şi trupesc se zămislesc şi se nasc oamenii pe pământ. Deşi se nasc din părinţi creştini, copii sunt zămisliţi în păcate de desfrânare, şi cad cu totul din harul virtuţilor, căci după ce inii au trăit necununaţi, fără binecuvântarea lui Dumnezeu în biserică, nu ţin socoteală de posturi, de sărbători şi nu respecte legile dreptei credinţe, şi nici chiar legile medicinii ca să se poată naşte ceva bun pe faţa pământului.
Se străduiesc oamenii pentru copii lor să le facă condiţii bune în copii în păcate. Vai viaţa aceasta, dar nu îndeplinesc ce este mai important. Din ştiinţă sau neştiinţă dispreţuiesc legile credinţei şi în timpul beţiei şi al chefurilor blestemate, zămislesc de ei, că vor avea de suferit şi vor deveni o mare povară pe capul părinţilor mai târziu şi chiar al societăţii întregi. De aceea îi auzim pe mulţi tineri plângându-se, că ar dori şi ei să fie mai buni, să nu mai facă rele, să se poată ruga şi să iubească biserica, dar nu pot. Pe mulţi îi auzi zicând: "Parcă e cineva care nu mă lasă şi mă împinge să fac rău."
Da, într-adevăr există cineva care nu-i lasă şi acest cineva este diavolul. Sămânţa de la el s-a zămislit odată cu ei în timpul poftelor păcătoase al trăirii fără să se ţină seama de legile lui Dumnezeu. Atunci a început diavolul să ia în stăpânire încetul cu încetul sufletul şi trupul omenesc şi cu cât s-a trăit mai mult în păcate, cu atât a prins şi el rădăcini mai adânci, de aceea mulţi nu mai au putere să se ridice din mocirla păcatelor.
Iată de ce tinerii trebuie să se ferească de orice primejdie sufletească, fiindcă majoritatea au fost zămisliţi şi crescuţi în gusturile lumii şi a plăcerilor ei păcătoase, iar acum e greu să le cerem ca să se ocupe cu lucruri serioase. Milţi i-au în râs religia şi vorbesc cu dispreţ de slujitorii biserici. Foarte puţini din cei distruşi complet sufleteşte şi trupeşte mai încearcă un loc de salvare.
Prin urmare fraţi creştini, vedem cum părinţii sunt cei dintâi care calcă în picioare legile lui Dumnezeu şi apoi ei mai vor ca să fie ascultaţi şi respectaţi de copii lor. Acest lucru nu mai e posibil, de aceea mulţi ispăşesc cu lacrimi amare aceste călcări de lege ale lui Dumnezeu şi mor cu amărăciunea aceasta în suflet şi se duc în chinurile iadului. Să ne formăm deci din copilărie inima pentru virtuţi creştine, să ne împăcăm cu lipsurile, să ne înfrânăm pornirile dobitoceşti şi să ne obişnuim cu viaţa duhovnicească spre binele sufletului şi al trupului nostru.
După ce s-a născut fericita Fecioară Maria, până la etatea de trei ani a fost sub paza părinţilor care au învăţat-o aceleaşi frumoase virtuţi pe care şi ei le-au practicat. Parcă o vedem pe bătrâna Ana cumo învaţă rugăciuni şi nu ne putem opri să nu ne gândim că multe mame astăzi nu poartă de grijă copiilor lor. Astfel în primii anişori, nu-i aduc la biserică, nu le arată sfânta credinţă şi nu-i feresc de locurile periculoase care le strică creşterea sănătoasă.
Mulţi părinţi nu se împărtăşesc când sunt tineri şi mare greşeală fac pentru că şi pruncul care este în pântece trebuie să primească din taina aceasta sfântă ca să iasă un copil cu sfinţenie în el. Dar mulţi părinţi tineri nu fac lucrul acesta, iar după ce li s-au născut copilaşii nu-i aduc cu anii la biserică ca să fie împărtăşiţi. Până la vârsta de 7 ani, copiii trebuie aduşi la biserică să fie împărtăşiţi din 40 în 40 zile. Să se intereseze măcar bunicile dacă părinţii nu sunt în stare şi n-au credinţă, pentru că prin trupul şi sângele Domnului se sfinţesc copiii.
Vai de părinţii care nu-şi cresc copiii în frică de Dumnezeu, căci vor avea multe de tras de pe urma lor, deoarece aceşti copii lăsaţi de capul lor vor rămâne surzi la sfaturile şi poruncile părinteşti. Aceşti copii vor avea dezgust pentru tot binele, nu vor fi în stare să se ocupe de lucruri serioase şi nu îşi vor face datoria nici în servici, nici în casa părinţilor. Vor fi nestatornici în căsătorie, complet dezorientaţi în toate problemele vieţii şi nefolositori pentru întreaga societate. De aceea auzim şi vedem cum tineretul nostru face atâtea crime, violuri, furturi, bătăi, beţii şi tot felul de nenorociri, supărând grozav pe părinţii lor.
Aceşti părinţi care n-au avut grijă de ei acum îşi iau plata şi vor mai avea şi o altă judecată şi suferinţă veşnică, pentru că nu şi-au făcut datoria faţă de copiii lor ca să le arate lumina învăţăturii Domnului Hristos. Sf. Scriptură ne spune cum patriarhul Iacob a avut un vis cu o scară lungă ce lega cerul cu pământul pe care suiau şi coborau îngerii lui Dumnezeu.
Frumos şi mare vis pentru că scara din visul lui Iacob este Preasfânta Fecioară a cărei naştere o prăznuim astăzi. Ea este aceea care a legat cerul cu pământul şi prin curăţenia sufletului şi a trupului ei a pogorât pe Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Prin ea ne înrudim şi noi cu Dumnezeu şi mai mult chiar ne facem fiii lui Dumnezeu. Odată cu naşterea Fecioarei Maria, îngerii cerului coboară la noi ca să ne ridice sus de pe pământul acesta care prin păcatul lui Adam a primit blestem, lacrimi şi suferinţe.
Să băgăm de seamă, încă, că dedesubt, sub scara aceasta, este o altă scară care duce jos, spre iad. Pe această scară suie şi coboară îngerii iadului demonii. Îngerii cerului vor să ne lege cu Dumnezeu, în timp ce îngerii iadului vor să ne lege cu diavolii întunericului. Depinde de viaţa noastră, de cine vrem să ascultăm, căci în viaţa noastră se amestecă puterile cerului, dar şi ispitele iadului.
Să ne facem socoteala în momentul de faţă fiecare şi să vedem de cine ascultăm mai mult. Să privim la viaţa noastră şi să ne vedem faptele bune sau păcatele şi de aici vom putea să înţelegem ai cui suntem în momentul de faţă şi cui slujim; lui Dumnezeu, sau diavolului.
Să serbăm deci cu bucurie, fraţi creştini, sfânta zi a naşterii Maicii Domnului. S-o lăudăm cu cântări duhovniceşti, să cădem în genunchi înaintea sfintei ei icoane şi să binecuvântăm pe aceea pe care îngerii o laudă în cer. Să o venerăm cu toată evlavia şi cu toată dragostea, căci prin mijlocirile ei ne facem fii iubiţi ai lui Dumnezeu, ne umplem de darurile cereşti şi ne curăţim inimile mărturisind-o ca Maica lui Dumnezeu.
Să avem în ea desăvârşita încredere şi s-o chemăm în ajutor în orice împrejurare, în timpul vieţii noastre căci Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Fiul ei cel Unul Născut, i-a dat cheia comorilor milostivirii Sale, ca Maicii lui Dumnezeu celei prea iubite şi ea este atotputernică ca să ne ajute şi să ne apere în nevoile şi în necazurile noastre. Dar şi noi să fim recunoscători şi, mai ales, partea femeiască să-i urmeze vieţii ei curate întru totul, cu sfinţenie, modestie şi, mai ales, smerenie. Fiecare să înalţe mereu rugăciuni către Dumnezeu ca să-şi izbăvească sufletul de ispita şi veninul şarpelui diavol.


Rugăciune
O, Prea Sfântă Fecioară Maria, Împărăteasa cerului şi a pământului, care te-ai născut din sfinţii tăi părinţi Ioachim şi Ana, ni nu avem cununi de aur ca să încununăm cinstită fruntea ta şi nu putem să-ţi înălţăm atâtea biserici şi altare după meritul pe care-l ai. Sufletul nostru însă să fie biserică, iar inima altarul, unde să ardă tămâia rugăciunilor noastre.
Roagă pe Fiul tău neîncetat pentru tot neamul nostru creştinesc ca să ne ierte şi să ne ajute să putem face şi noi voia Sa, pentru ca şi noi să fim în partea celor ce se mântuiesc în vecii vecilor. Amin.